Μύκονος και Σαντορίνη μένουν εκτός αναπτυξιακού νόμου - Δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση τα ξενοδοχεία

Εκτός του αναπτυξιακού νόμου έμειναν οι τουριστικές επιχειρήσεις Μυκόνου και Σαντορίνης καθώς τα δύο αυτά νησιά εξαιρέθηκαν από το καθεστώς ενισχύσεων. Η σχετική προκήρυξη για το πρόγραμμα υπεγράφη την Παρασκευή, ωστόσο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Τουρισμού που αφορούσε την εξαίρεση των δύο νησιών, γεγονός το οποίο αιφνιδίασε αρκετούς επιχειρηματίες.


Συγκεκριμένα, η ΚΥΑ ορίζει ότι «εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» σε κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του Τουρισμού η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, ο Δήμος Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας».

Ορίζεται μάλιστα ότι οι διατάξεις της εν λόγω απόφασης δεν μπορούν να τροποποιηθούν πριν την παρέλευση διετίας. Στα δύο νησιά δε θα ενισχυθούν ούτε νέες μονάδες ούτε και ανακαινίσεις παλαιότερων καθώς στην τελική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων φαίνεται να βάρυνε το επιχείρημα της κατεύθυνσης των πόρων και ελαφρύνσεων του προϋπολογισμού σε μικρότερα και λιγότερα ανεπτυγμένα νησιά.

Ο τουριστικός κλάδος, πάντως, ήδη κάνει λόγο για ανεπαρκείς ενισχύσεις, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 75 αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα υπόλοιπα 75 αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δικαιούχοι στο καθεστώς είναι:
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίστηκε η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022.

Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», επενδυτικά σχέδια αφορούν σε:
 1. ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4 αστέρων,
 2. εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,
 3. επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων,
 4. ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,
 5. ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,
 6. ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,
 7. ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον,
 8. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
 9. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
 10. κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και
 11. διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,
 12. ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4887/2022.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr).

Για την υπαγωγή στο καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στα:
 1. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 2. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 3. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 4. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 5. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:
 1. τα 3 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση των ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης
 2. τα 5 εκατ. ευρω για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
 3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις 300 χιλ. ευρώ υπολογιζομένου εντός των ορίων των περιπτώσεων α και β.

Το ανώτατο όριο των 3 εκατ. ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνδυασμού των ενισχύσεων και υπολογίζεται με την εξής σειρά: επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (εφόσον ζητείται με την επενδυτική πρόταση), φορολογική απαλλαγή.

Το ανώτατο όριο για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνδυασμού των ενισχύσεων.

Πηγή : https://www.ethnos.gr