Νέος Κύκλος (Β’) Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Προκηρύχθηκε ο Β’ Κύκλος (Ιούνιος 2017) για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Το Πρόγραμμα ενισχύει υπό σύσταση και υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις, που θα προχωρήσουν ή που έχουν ήδη προχωρήσει σε έναρξη εργασιών πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους (συνάφεια με τίτλο σπουδών).

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 100% για επενδυτικά έργα ύψους από 5.000 ΕΥΡΩ έως και 25.000 ΕΥΡΩ. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 05/07/2017 ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 80 εκ ευρώ.

Δικαιούχοι:
 • Φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και πτυχίο/ μεταπτυχιακό από ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ σχολή εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι έχουν προχωρήσει ήδη σε έναρξη εργασιών στο αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους (πτυχίο/ μεταπτυχιακό από ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ σχολή Εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
 • Σχήματα συνεργασίας των παραπάνω που θα δημιουργήσουν εταιρεία και θα διακόψουν την ατομική τους δραστηριότητα (στην περίπτωση αυτή αυξάνεται ο προϋπολογισμός).
 • Εντάσσονται επίσης για πρώτη φορά μισθωτοί που θα διακόψουν την εργασία τους (μετά την έγκριση) για να προχωρήσουν σε έναρξη επιχείρησης.
Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να λειτουργούν την επιχείρηση αποκλειστικά με τις επιλέξιμες δραστηριότητες (συναφείς με το αντικείμενο σπουδών) για όσο διαρκέσει το επενδυτικό σχέδιο χρηματοδότησης. Η χρονική διάρκεια μπορεί να φθάσει έως και τα 2 έτη.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός:
 • Από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για έναν δικαιούχο.
 • Από 5.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ, για δύο δικαιούχους (Σχήμα συνεργασίας).
 • Από 5.000 έως 50.000 για τρεις/ περισσότερους δικαιούχους (Σχήμα συνεργασίας).

Επιχορηγούμενες Δαπάνες: 

Οι Δαπάνες που επιδοτούνται (100%) ξεκινούν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Πρόγραμμα και περιλαμβάνουν:
 • Λειτουργικά κόστη (Ενοίκιο μίσθωσης ακινήτου, Λογαριασμοί ύδρευσης/ Ρεύματος/ Κινητής & Σταθερής τηλεφωνίας)
 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
 • Εξοπλισμός
 • Αναλώσιμα υλικά / Πρώτες Ύλες
 • Δαπάνες Προβολής – Προώθησης
 • Αμοιβή Συμβούλων / Λογιστή / Νομικών υπηρεσιών
 • Μισθολογικό Κόστος για μία θέση εργασίας
Η υποβολή των αιτήσεων, ξεκινάει στις 05.07.2017 και ολοκληρώνεται στις 13.12.2017, σε τρείς περιόδους υποβολής, ως εξής: Από 5/7/2017 έως 9/8/2017 (α’ περίοδος), από 6/9/2017 έως 11/10/2017 (β’ περίοδος), και από 8/11/2017 έως 13/12/2017 (γ’ περίοδος). 
Ενδεικτικά έργα που εντάχθηκαν κατά τον Α’ κύκλο υποβολής (έτος 2016) του εν λόγω προγράμματος από το γραφείο μας αφορούν σε ειδικότητες / ατομικές επιχειρήσεις όπως:
 • αρχιτέκτονα (25.000 €)
 • λογιστή (25.000 €)
 • μηχανικό (25.000 €)
 • ιατρού (25.000 €)
 • διατροφολόγου (25.000 €)δικηγορικού γραφείου (40.000 €)
 • γεωπόνος (25.000 €)
Στα πλαίσια του προγράμματος, το κέντρο επενδύσεων ηρακλείου παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.keh.gr ή στα τηλ 2810823002 & 2811754652 (info@keh.gr).