Νέα εξοικονομώ για αντλίες θερμότητας, ψυγεία και φούρνους

Τα δύο προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που «τρέχουν» για επιχειρήσεις.

Μέχρι τις 15 Απριλίου θα παραμείνουν ανοιχτές οι πλατφόρμες για τα δύο προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για το «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» και το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα».

Το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ ήταν αρχικά για υποβολή αιτήσεων, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Με την τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Απριλίου 2024, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr.

Το πρόγραμμα, στο οποίο η αξιολόγηση γίνει με τη μέθοδο First in- First out, απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 10.000 ευρώ και το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη: το μέγεθος κάθε επιχείρησης, το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών (με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis).

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην επιδότηση δαπάνης Εξοπλισμού, της δαπάνης αγοράς ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού), της δαπάνης αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης (έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού για υποστηρικτικό ηλιοθερμικό σύστημα αύξησης απόδοσης, π.χ. δοχείο αδράνειας – αποθήκευσης θερμότητας και έως 30% για εξοπλισμό ηλιακής θέρμανσης, π.χ. θερμοσίφωνας κλπ), της δαπάνης αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου – έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού).

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη των δαπανών που θα γίνουν για τις υπηρεσίες. Ειδικότερα, καλύπτονται με όρια το 25% του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνες εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.) έκδοσης δύο ΠΕΑ, για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση με το όριο να είναι έως 400 € ανά ΠΕΑ στο πλαίσιο των δαπανών Υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες διενέργειας ενεργειακών ελέγχων).
 

Το δεύτερο πρόγραμμα

 
Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα το ΥΠΕΝ, αποφάσισε την παράταση μέχρι τις 15 Απριλίου λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για συμμετοχή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr/ και σε αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων-πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. Σημειώνεται, ακόμη, πως οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση, έχουν δυναμικότητα που δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός -δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.- κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και αντιστοίχως δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αφορούν σε: ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (π.χ. θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης), εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας) αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών), αερισμού χώρων, ζεστού νερού χρήσης, αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία), κ.ά. Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών μπορεί να φτάσει έως και το 65%. Εξαρτάται από το είδος αυτών, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης.

Πηγή : ienergeia.gr