Δημοσιεύθηκε το Καθεστώτος "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόμου 4887/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων [εδώ] 

Ο προϋπολογισμός του 7ου καθεστώτος του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου ανέρχεται σε 150 εκ Ευρώ (75 εκ Ευρώ ενίσχυση με τη μορφή Επιχορήγησης και 75 εκ Ευρώ ενίσχυση με τη μορφή Φοροαπαλλαγής).

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινάνε στις 27 Ιουλίου 2022 και διαρκούν έως τις 31 Οκτωβρίου 2022. Το ποσοστό επιχορήγησης ακολουθεί τον Νέο Χάρτη Ενισχύσεων (Ενίσχυση έως και 75%, είτε ως επιχορηγήση είτε ως φοροαπαλλαγή).

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική (χωρίς σειρά προτεραιότητας). Συγκεκριμένα η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με έναν ενιαίο οριστικό πίνακα κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.
 
Το μέγιστο ποσό ανά επενδυτικό σχέδιο είναι στα 10 εκ Ευρώ. 
 

Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπει αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης έως και 75%.

Εισάγονται άμεσες διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων όπου προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις καθεστώτων άμεσης αξιολόγησης.

 
Ενισχύονται δαπάνες για Κτηριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό/ λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων (μελέτες) και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Με εμπειρία άνω των 10 ετών, αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.
 
Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων για τον Αναπτυξιακό Νόμο από το 2010.
 
Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

⬢ Ενδεικτικά Εγκεκριμένα Έργα 

 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ). Επίσης επιλέξιμες είναι και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ. Δεν είναι πλέον επιλέξιμες οι Ατομικές Επιχειρήσεις πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (πχ Επενδυτικά Έργα Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων/ Αγροδιατροφής με μέγιστο επενδυτικό έργο 200.000 Ευρώ). 

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. 

Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε σε ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.

 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία). 

 • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν. 

 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (για μεγάλες επιχειρήσεις).

 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η αγορά γίνεται από επενδυτή που δε συσχετίζεται με τον πωλητή. 

Για να ενταχθεί μια εταιρεία είναι απαραίτητο να μην έχει ξεκινήσει εκ των προτέρων το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης. Επίσης, δεν εντάσσονται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη.

 

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

Οι παραγωγικοί τομείς που επιδοτούνται από τον Επενδυτικό Νόμο ενδεικτικά περιλαμβάνουν την παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων, μεταποίηση μη αγροτικών προϊόντων, ορισμένα είδη υπηρεσιών που αφορούν την εφοδιαστική Αλυσίδα (logistics).

Γενικά εντάσσονται όλες οι βιοτεχνίες, τα εργαστήρια, οι μεταποιητικές μονάδες, και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με παραγωγή και μεταποίηση. Επίσης μονάδες αποθήκευσης – logistics. Ακόμα εντάσσονται μονάδες επεξεργασίας ή τυποποίησης προϊόντων, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργεία, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, μονάδες εμφιάλωσης, μονάδες αλουμινίου και σιδήρου, κτλ.

Αναλυτική Εξειδίκευση επιλέξιμων ΚΑΔ υπάρχει εδώ. 

 

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

Τα ποσοστά επιδότησης (ενίσχυση με επιχορήγηση χρημάτων, φορολογική απαλλαγή) κυμαίνονται αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης και αναλόγως την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από ελάχιστο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ (εκτός από Συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ κτλ όπου το ελάχιστο είναι 50.000 ΕΥΡΩ).

[ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ]

Οι μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη όταν πρόκειται για επιχορήγηση, πλην ορισμένων "ειδικών κατηγοριών" όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη. Σε περίπτωση που αντί για επιχορήγηση, ζητηθεί φορολογική απαλλαγή, τότε λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη. 

Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη όταν πρόκειται για φοροαπαλλαγή, πλην ορισμένων "ειδικών κατηγοριών" όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη. Δεν προβλέπεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης.  

 

Ειδικές Κατηγορίες πλήρους απορρόφησης (100%) του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

Στις ακόλουθες περιπτώσες η επιχορήγηση μπορεί να φθάσει στο μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης του Χάρτη Ενισχύσεων (δηλαδή στο 100% όσων ποσοστών αναγράφει και να μην υπάρξει μείωση αυτών στο 80%):

 • Επενδύσεις που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
  α. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ (εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας)
  β. παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
  γ. νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
 • Επενδύσεις επιχειρήσεων που αφορούν σε περιπτώσεις όπως: 
  α. Υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
  β. υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
  γ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή μιας εγκατάστασης/ μονάδας. Ενδεικτικές Δαπάνες που επιδοτούνται:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλων χώρου.

 • Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

 • Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.

 • Άυλες δαπάνες (πιστοποιήσεις, λογισμικά συστήματα κτλ)

 

Οι κατηγορίες των επιδοτούμενων Δαπανών αναλύονται ως εξής:

 • Κτηριακές Εγκαταστάσεις.
 • Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου.
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Τεχνικές (Ειδικές Εγκαταστάσεις).
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Αγορά Παγίων Στοιχείων Ενεργητικού Μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού (Τεχνογωσία, Πιστοποίηση, Λογισμικό, Συστήματα Οργάνωσης).
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας.
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες Εκκίνησης (νομική/ διοικητική υποστήριξη)

Δείτε εδώ αναλυτικά τις [ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ]

 

⬢ Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
 

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ [ependyseis]

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΦΕΚ [ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ]

 

 

 

 

 

 

 

Y.A. 74086/21.7.2022 (ΦΕΚ 3890/Β/22.7.2022) “Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022”
 

*Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος [εδώ] περιλαμβάνει 13 καθεστώτα ενίσχυσης ανά θεματική στόχευση ως εξής:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο επιχειρείν
 4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία
 7. Μεταποίηση – εφοδιαστική
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Οι αιτήσεις για τα επενδυτικά έργα για το καθένα από τα παραπάνω καθεστώτα θα ξεκινήσουν αφού γίνει η εξειδίκευσή τους σε Επι Μέρους ΦΕΚ.

 

⬢ Ενδεικτικά Εγκεκριμένα Έργα 

Το Κέντρο Επενδύσεων αναλαμβάνει υπεύθυνα την ένταξη επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα μέσω του Αναπτυξιακού/ Επενδυτικού Νόμου. Η επιδότηση αφορά σε ίδρυση, σε εκσυγχρονισμό ή σε επέκταση μονάδων.

Αναφέρονται οριμένα Επενδυτικά Έργα του πρωτογενή, δευτερογενή τομέα, καθώς και του τουρισμού που εκπονήθηκαν στην εν λόγω δράση.


Ενδεικτικά Επιχορηγούμενα Έργα Έτους 2019-2020:

# Επέκταση της Δυναμικότητας & Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Τυροκομείου: 299.030,0 €.

# Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής ξηρών καρπών, με την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού νέας τεχνολογίας: 522.338,0 €.

# Ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων (*), δυναμικότητας 11 δωματίων και 24 κλινών: 449.449,03 €.

# Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής (Θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας) ξενοδοχειακής μονάδας, με αναβάθμιση σε 3 αστέρων (*): 417.251,03 €.

# Ίδρυση νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης υγραερίου προς τρίτους: 621.781,80 €.

# Εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμένης Μορφής Ξενοδοχειακής Μονάδας: 780.000,0 €.

Τα στελέχη της εταιρείας μας, πέραν των Οικονομοτεχνικών Μελετών που συντάσσουν, έχουν επίσης την ιδιότητα ως Αξιολογητές του Αναπτυξιακού Νόμου [Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων]. 

Η εξειδίκευση σε συνδυασμό με την άριστη κατάρτιση οδηγούν στην άντληση των επιχορηγήσεων χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι τεκμήριο της σωστής δουλειάς που γίνεται.

 


 

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος.  [Δείτε εδώ προηγούμενα έργα στον Αναπτυξιακό Νόμο]. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός* 

Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.