Προκηρύχθηκαν 2 Νέες Δράσεις Επιχορήγησης ΕΣΠΑ ☆Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας / Ανταγωνιστικότητας☆

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δύο νέες Προκηρύξεις Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 460.000.000 ΕΥΡΩ: α) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και β) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση» οι οποίες υλοποιούνται μέσα από το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Στόχος είναι είναι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν πάνω από 3 έτη (3 διαχειριστικές χρήσεις).

α δράση: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων:
 
Η 1η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» αναμένεται να ωφελήσει πάνω από 15.000 μικρές/ πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε € 400 εκ. Ενισχύονται επενδυτικά έργα ύψους 20.000 έως 200.000 ΕΥΡΩ, ενώ η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 65%, αναλόγως τις εξαγωγές του έτους 2018. 

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που είχαν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το 2018, διαθέτουν την κατάλληλη άδεια λειτουργίας, και είχαν επιλέξιμους Κωδικούς Έναρξης - ΚΑΔ (δείτε τους στο www.kei.gr).

Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες αφορούν σε:
 • Νέα Μηχανήματα και Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα.
 • Εξοπλισμός και Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών.
 • Ψηφιακή Προβολή, Σχεδιασμός συσκευασίας, ετικέτας, branding κα.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Τεχνικές Μελέτες, Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

β δράση: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση:

Η 2η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρ/κότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση» έχει αρχικό προϋπολογισμό €60 εκ, ο οποίος κατανέμεται ισομερώς ως εξής: α) λιανικό εμπόριο (€20 εκ ΕΥΡΩ), β) παροχή υπηρεσιών εστίασης (€20 εκ ΕΥΡΩ) και γ) παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, παιδικών/ βρεφονηπιακών σταθμών/ λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας (€20 εκ ΕΥΡΩ). Επιχορηγούνται με 50% επενδυτικά έργα ύψους 10.000 έως 150.000 ΕΥΡΩ.

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν την κατάλληλη άδεια λειτουργίας και έχουν κατά την τελευταία 3ετία έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Έναρξης (ΚΑΔ) στους κλάδους Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση (δείτε τους ΚΑΔ στο www.kei.gr). Επίσης πρέπει να απασχολούσαν προσωπικό κατά το 2018 ως εξής:
 1. κλάδος Λιανικού Εμπορίου: τουλάχιστον 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ),
 2. κλάδος Εστίασης: τουλάχιστον 2 ετήσιες μονάδες εργασίες (2 ΕΜΕ),
 3. κλάδος Εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας/ παιδικοί σταθμοί: τουλάχιστον 5 ΕΜΕ.
Επιδοτούμενες Δαπάνες (αφορούν σε εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής & ασφάλειας):
 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος (παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, προσβασιμότητα ΑμΕΑ)
 • Νέα Μηχανήματα και Εξοπλισμός.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ (Τεχνολογίας και Πληροφορικής).
 • Ψηφιακή Προβολή.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή και διαδικασιών.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
 • Μελέτες, Δαπάνες Κατάρτισης Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.
Οι αιτήσεις και για τις 2 δράσεις ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου 2019. Στην 1η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» υπάρχει σειρά προτεραιότητας (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμου Π/Υ των €400 εκ). Στη 2η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση» η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 19 Απριλίου 2019 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο 2118505001 ή στο 281174652 (info@keh.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

www.keh.gr

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων:

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση: