Νέο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών». Επιχορηγούνται από 40% έως 50% επενδυτικά έργα που αφορούν στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής και της λειτουργίας τους, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός με απώτερο στόχο την βελτίωση της θέσης τους.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) με 70 εκ ευρώ. Ο προϋπολογισμός (ύψος) των επενδυτικών έργων ανά επιχείρηση, εξαρτάται από τον Κύκλο Εργασιών του 2015, και κυμαίνεται από 15.000 ΕΥΡΩ έως 150.000 ΕΥΡΩ. Η διάρκεια των επενδυτικών έργων μπορεί να φθάσει έως και τα 2 έτη. Οι αιτήσεις ξεκινούν από τις 29/3/2016 έως 17/5/2016 (δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας).

Δικαιούχοι:

Eπιλέξιμες είναι όσες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί έως την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμός Δραστηριότητα (ΚΑΔ) βάσει προκήρυξης, και απασχολούν κατά μέσο όρο ετησίως τουλάχιστον 0,5 μισή μονάδα μισθωτής εργασίας. Βασικές προϋποθέσεις επίσης είναι η δημιουργία υποδομών ΑΜΕΑ καθώς και η δυνατότητα πλήρους αδειοδότησης της επιχείρησης.

Εντάσσονται καταλύματα, ξενοδοχεία, καθώς και λοιπές επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ενδεικτικά: υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών, υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων/ συνεδρίων, υπηρεσίες κράτησης, ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες μεταφορών, ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών, εκμίσθωσης μεταφορικών μέσων, θαλάσσιες μεταφορές κτλ.

Τι νέο έχει το πρόγραμμα:
 • Μια επιχείρηση για να επιχορηγηθεί θα πρέπει να προσθέσει (ακόμα και μεταγενέστερα) νέα δραστηριότητα (ΚΑΔ) και να αιτηθεί επιχορήγησης για αυτήν.
 • Επιδοτείται από μια έως δύο θέσεις εργασίας.
 • Δεν απαιτείται να αποδεικνύεται η ύπαρξη της ιδίας συμμετοχής της επιχείρησης (σε ιδία κεφάλαια ή σε έγκριση τραπεζικού δανείου)
 • Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής με υλοποίηση από το 30% του έργου.
 • Δυνατότητα χρήσης προκαταβολών προς προμηθευτές.
Επιχορηγούμενες Δαπάνες: Οι Δαπάνες που επιδοτούνται ξεκινούν από 11/2/2016 και περιλαμβάνουν:
 • Κτήρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικό
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Δαπάνες Προστασίας Περιβάλλοντος / Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • IsoHaccp – Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Δαπάνες Προβολής – Προώθησης
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό Κόστος για μία ή δύο θέσεις εργασίας.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 29.03.2016. Περισσότερες πληροφορίες στο www.keh.gr ή στα τηλ 2810823002 & 2811754652.