ΤΕΠΙΧ ΙΙ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (100%) ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ για 2 έτη σε Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης λόγω COVID-19

Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα το Νέο Πρόγραμμα Κεφαλαίου Κίνησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ [Υποπρόγραμμα 3 - ΤΕΠΙΧ ΙΙ]. Σκοπός είναι η ενίσχυση ρευστότητας με Δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης σε όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί με 100% τους τόκους νέων Δανείων για περίοδο 2 ετών [πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο]. Καλύπονται δαπάνες που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, το συναλλακτικό της κύκλωμα καθώς επίσης και ο ΦΠΑ. Δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης σχετικών παραστατικών δαπανών, τιμολογίων κτλ, για τεκμηρίωση της χρήσης του δανείου. Το ποσό εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά απευθείας στον Λογαριασμό της Επιχείρησης.


Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση, μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ελληνικού Δημόσιου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).


Βασικές Προϋποθέσεις Υπαγωγής
-Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας Covid-19. Θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ).
 
-Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας (για όλη τη 2ετία), όπως αυτές είχαν καταγραφεί στις 19/3/2020.
 
Σε περίπτωση μείωσης προσωπικού, παύει να ισχύει η επιχορήγηση επιτοκίου. Εφόσον διαπιστωθεί μείωση της απασχόλησης, η επιχείρηση οδηγείται αυτομάτως στην εφεξής οριστική παύση καταβολής της επιδότησης επιτοκίου.
Ο έλεγχος της διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολήθηκαν στις 19.03.2020 πραγματοποιείται στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

-Το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους (μέγιστο σωρευτικό ύψος δανείων ανά επιχείρηση: 500.000€).

-Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.


Παρατηρήσεις

Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος 6 έως 12 μηνών.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής περισσότερων από μια αιτήσεων χρηματοδότησης.

Δεν επιδοτούνται τυχόν εισφορές (Ν. 128/75) ή τόκοι υπερημερίας.

Δεν πρέπει να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για τη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση.


Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας.

[Για τη διαδικασία της αίτησης καταρχήν επιλέγει ο ενδιαφερόμενος το Τραπεζικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. Η τράπεζα επιβεβαιώνει την επιλεξιμότητα (ΚΑΔ) και την ορθότητα της επιλεξιμότητας. Τα δάνεια θα χορηγούνται άμεσα από συνεργαζόμενες τράπεζες κατόπιν αξιολόγησης.]
Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Περισσότερες πληροφορίες στο 2118505001 ή στο 2810823002 (info@kei.gr).


☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
ΠΕΠ, Τουρισμός, ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός