Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Το επιχορηγούμενο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» υλοποιείται από το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των 9 τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες, Τουρισμός, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών/ ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά - Κατασκευές). 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 400.000,00 € και αναμένεται να ωφελήσει παραπάνω από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κονδύλιο των 400 εκ ΕΥΡΩ κατανέμεται ως εξής:
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 172.000.000 €
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 50.000.000 €
 • Αττική: 150.000.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 17.000.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 11.000.000 €

Στόχος της Εργαλειοθήκης Ανταγωνιστικότητας είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) να βελτιωθούν επενδύοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμισή τους. Το ποσοστό επιχορήγησης των αιτήσεων κυμαίνεται από 50% έως 60% για επενδυτικά έργα από 20.000 € έως 120.000 € (μία αίτηση ανά επιχείρηση/ ΑΦΜ).

Προϋποθέσεις Προγράμματος:
Ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες:
 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Είχαν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το 2018.
 • Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης. Δεν ενισχύονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε Εστίαση, Λιανικό Εμπόριο, Εκπαίδευση, Αγροτικό τομέα, Χρηματοπιστωτικές/ Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, Τουριστικές επιχειρήσεις (πλην ξενοδοχείων τα οποία είναι επιλέξιμα).
 • Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή διαθέτουν αίτηση έκδοσης/ανανέωσης).

Επιλέξιμες Δαπάνες:
 Η Δράση επιχορηγεί δαπάνες εκσυγχρονισμού όπως:
 • Νέα σύγχρονα Μηχανήματα και Εξοπλισμό (προμήθεια και εγκατάσταση), απαραίτητο για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.
 • Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση).
 • Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων.
 • Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών Μηχανικού καθώς και το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Λοιπά Σημεία του Προγράμματος:
Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι άμεση και απλοποιημένη, με σειρά προτεραιότητας (και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμου Π/Υ).

Η ελάχιστη βαθμολογία βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι το 55.


Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. 
Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός*