Ελλάδα: επιτάχυνση των διαδικασιών για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 35 δισ. ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την Τρίτη τη δέσμη των ειδικών, έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικής χρήσης των 35 δισ. ευρώ που προορίζονται για την Ελλάδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 20 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και 15 δισ. ευρώ από τα γεωργικά ταμεία.

Το ΕΚ ακολούθησε τις συστάσεις της επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης και ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής ως έχει, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (586 ψήφους υπέρ, 87 κατά και 21 αποχές). Η ταχεία αυτή διαδικασία ανοίγει το δρόμο για μια ταχεία έγκριση των μέτρων και από το Συμβούλιο προκειμένου αυτά να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή.

 
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην επιτάχυνση της χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να εξασφαλίσει την έγκαιρη χρησιμοποίηση των χρημάτων που έχει στη διάθεσή της από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (πριν από τη λήξη του 2017), και να καλύψει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Η τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού, όπως αυτή προτάθηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε σήμερα από το ΕΚ, θα επιτρέψει την άμεση απελευθέρωση κονδυλίων ύψους 500 εκατ. ευρώ και την απελευθέρωση επιπλέον 800 εκατ. ευρώ πριν από το επίσημο κλείσιμο των προγραμμάτων το 2017. Τα ειδικά αυτά μέτρα είναι ουδέτερα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (δεν επιφέρουν πρόσθετη επιβάρυνση), δεδομένου ότι θα υλοποιηθούν εντός των υπαρχόντων χορηγήσεων για τη χώρα οι οποίες συμφωνήθηκαν στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

Διασφαλίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων
Δύο ειδικά μέτρα θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να ολοκληρώσει τα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013:

η κατάργηση της ανάγκης για εθνική συγχρηματοδότηση, καθώς το ποσοστό της συνεισφοράς της ΕΕ θα ανέλθει στο 100%

η άμεση διάθεση του συνολικού ποσού, συμπεριλαμβανομένης της προχρηματοδότησης και των ενδιάμεσων πληρωμών (σε αντίθετη περίπτωση το τελευταίο 5% των πληρωμών της ΕΕ θα έπρεπε να καθυστερήσει μέχρι το 2017)

Για την περίοδο 2014-2020, το Κοινοβούλιο συμφώνησε να
αυξηθεί κατά 7% το επίπεδο της προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής (αυτό μπορεί να καταστήσει διαθέσιμο επιπλέον ένα δισ. ευρώ)

Τα έκτακτα αυτά μέτρα λαμβάνονται λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης στην Ελλάδα, όπου η οικονομική κρίση οδήγησε κατά τα προηγούμενα χρόνια σε αρνητική ανάπτυξη και σε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Τα δημόσια ταμεία στερούνται των πολυπόθητων επενδύσεων για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια, τα ευρωπαϊκά κονδύλια συνέβαλαν σε μια σειρά από επενδύσεις, όπως για παράδειγμα η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το μετρό στην Αθήνα, το διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οδικό δίκτυο της χώρας και τα κέντρα τεχνολογίας.

Επόμενα βήματα
Μετά τη σημερινή έγκριση των μέτρων από το ΕΚ, το Συμβούλιο θα πρέπει και αυτό να τα εγκρίνει, προκειμένου να μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ. Οι ελληνικές αρχές έχουν δημιουργήσει έναν μηχανισμό που θα εξασφαλίζει ότι τα πρόσθετα ποσά που θα διατεθούν και θα αφορούν την περίοδο 2007-2013 θα χρησιμοποιηθούν πλήρως για τους δικαιούχους και τις πράξεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών και θα υποβάλουν το 2016 έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δαπανών.
Σύνοδος Ολομέλειας Δελτία Τύπου - Περιφερειακή πολιτική