Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Προθεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων που έχουν ενταχθεί έως και 10/04/2019

Δημοσιεύθηκε η 16η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σχετικά με την προθεσμία ολοκλήρωσης χρηματοδοτούμενων επενδύσεων που έχουν ενταχθεί έως και τη 10η Απριλίου 2019 η οποία μετά την τροποποίηση της Πρόσκλησης ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα η υποενότητα «Χρονοδιάγραμμα δράσης» της Πρόσκλησης στο κεφάλαιο 6.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ αντικαθίσταται ως εξής:

«Η προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, οι οποίες έχουν ενταχθεί στην παρούσα δράση έως και τη 10.4.2019, ορίζεται η 30.11.2023. Για τις λοιπές χρηματοδοτούμενες επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενταχθεί στην παρούσα δράση σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 10.4.2019, η αντίστοιχη προθεσμία ολοκλήρωσης αυτών ορίζεται η 31.12.2023.
Επισημαίνεται ότι οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί μέχρι και την πρώτη (1η) εκταμίευση δημόσιας επιχορήγησης (εξαιρούμενης της προκαταβολής).»