Business Growth Fund: Ξεκινάει η λειτουργία του νέου Ταμείου για τη στήριξη και ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 21615/2023 για τη σύσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του καταστατικού της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ», του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund».

Σκοπός της σύστασης του «Business Growth Fund» είναι η στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) καθώς και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, αναφορικά με την έλλειψη πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης. Για την επίτευξη του σκοπού ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund» το οποίο αναπτύσσει κατ’ αρχήν τα ακόλουθα χρηματοδοτικά εργαλεία: α) «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans)» β) «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans)»και γ) «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)», εφεξής τα «Ταμεία» ή «Χρηματοδοτικά Εργαλεία», και έκαστο το «Ταμείο» ή «Χρηματοδοτικό Εργαλείο».

Ειδικότερα, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του «Business Growth Fund» επιτυγχάνεται: (α) η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επενδύσεων σε έργα Πράσινης Μετάβασης, καθώς μέσω των «Πράσινων Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων» θα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος, (β) η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επενδύσεων σε έργα ψηφιοποίησης, καθώς μέσω «Δανείων Ψηφιακής Αναβάθμισης» θα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/ δραστηριοτήτων τους ώστε να αυξήσουν τη παραγωγικότητά τους, το μέγεθός τους και να δημιουργήσουν πρόσθετες θέσεις εργασίας, (γ) η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των «Δανείων Ρευστότητας Επιχειρήσεων» τα οποία θα παρέχουν συγχρηματοδοτούμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να πετύχουν την ομαλή λειτουργία του συναλλακτικού τους κύκλου, να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης, των πληθωριστικών πιέσεων, της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των αποτελεσμάτων της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το «Business Growth Fund» χρηματοδοτείται με πόρους ύψους οκτακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 840.000.000) προερχόμενους από α) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την ΕΑΤ, ύψους € 440.000.000, β) χρηματοδοτική συνεισφορά από την υπ’ αρ. 92.378/22.06.2021 Συμφωνία Χρηματοδότησης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.05.2022 υπ’ αρ. 1 τροποποίηση της ως άνω Συμφωνίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ελληνικής Δημοκρατίας όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύψους € 400.000.000. Η χρηματοδοτική συνεισφορά, που βάσει της ως άνω Συμφωνίας Χρηματοδότησης, καταβάλλεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος συνιστά δανειακό έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Μετά την εμφάνιση του εσόδου εγγράφεται ισόποση πίστωση στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μέσω ειδικού για τον σκοπό αυτό έργου του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επιχορηγείται εν συνεχεία η ΕΑΤ.

Από τους πόρους που προέρχονται από το ΠΔΕ, ποσό ύψους €40.000.000 θα διατεθεί για την διετή επιδότηση μέρους του επιτοκίου των συγχρηματοδοτούμενων δανείων των Ταμείων: «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans)» και «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization CoFinancing Loans)», καθώς και την μερική επιδότηση του επιτοκίου για τα «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)» αποκλειστικά των επιχειρήσεων που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση έως σήμερα από πρόγραμμα της ΕΑΤ.

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δημιουργηθούν θα συμμετέχουν οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (εφεξής ΕΧΟ) σταδιακά με κεφάλαια ύψους κατ’ ελάχιστον € 1.200.000.000, προκειμένου να επιτευχθεί μέσω μόχλευσης συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων κατ’ ελάχιστον 2.040.00.000 €.

Η ΕΑΤ έχει αναπτύξει το πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB»» με σκοπό διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών άντλησης βασικών στοιχείων του υποψήφιου Τελικού Αποδέκτη και την δημιουργία ενός σημείου επαφής για την καταχώριση απαραίτητων στοιχείων των ελληνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (ατομικών ή μη) ώστε αφού γίνει έλεγχος των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας από την ΕΑΤ, να δρομολογηθεί η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της επιχείρησης για την ένταξή της στα προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ, με τελικό σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και την εξεύρεση χρηματοδότησης. Η διάθεση των ως άνω διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.