Ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίων συμβάσεων - Διαβούλευση έργων: Ένταξη Δημόσιων Φορέων και παρόχων υπηρεσιών τιμολόγησης στο δίκτυο τιμολόγησης

Με την έναρξη διαβούλευσης δύο έργων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) επιχειρείται η παραμετροποίηση και προσθήκη αλλαγών σε ΚΗΜΔΗΣ - ΕΣΗΔΗΣ για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και η αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣΔΔ και αρχικοποίηση των υπηρεσιών που θα παρέχονται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Αντικείμενο της πρώτης σύμβασης είναι η παραμετροποίηση και προσθήκη αλλαγών τόσο του ΚΗΜΔΗΣ όσο και του ΕΣΗΔΗΣ για την καλύτερη διαχείριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων αλλά και τη διαλειτουργικότητα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ, με τρίτα συστήματα προμηθευτών και παρόχων για την προετοιμασία των τιμολογίων αλλά και φορέων του δημόσιου τομέα για την συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής που σχετίζονται με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.
Το ΕΣΗΔΗΣ θα παρέχει νέες υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής, τόσο για τη διαχείριση και συσχέτιση αυτών με τις συμβάσεις και τα τιμολόγια όσο και με τη διάθεση αυτών σε τρίτα συστήματα που συγκεντρώνουν δικαιολογητικά για την εκκαθάριση και πληρωμή των τιμολογίων.
Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, συσχετισμένα με στοιχεία διαγωνιστικών διαδικασιών, συμβάσεων και με τα διαθέσιμα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά πληρωμής.

Η δεύτερη σύμβαση έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣΔΔ και την υλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διασύνδεση – ένταξη των Δημόσιων Φορέων στην ηλεκτρονική τιμολόγηση καθώς και την ένταξη των παρόχων υπηρεσιών τιμολόγησης στο δίκτυο τιμολόγησης δημοσίων συμβάσεων (OPENPEPPOL).

Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• Μελέτη για την αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣΔΔ ως Παρόχου υπηρεσιών λήψης ηλεκτρονικών τιμολογίων για όλους τους φορείς του Δημοσίου, μέσω του δικτύου PEPPOL και διαβίβασης στις αναθέτουσες αρχές.
• Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος για την πραγματοποίηση ελέγχων (test bed), υπηρεσίες πραγματοποίησης των ελέγχων και υπηρεσίες εκπόνησης αναφορών με τεκμήρια που θα επιβεβαιώνουν την επιτυχή πραγματοποίηση των ελέγχων διασύνδεσης. Στο πλαίσιο του έργου θα παραδοθούν τα κατάλληλα εργαλεία για την παροχή αυτών των υπηρεσιών από τη ΓΓΠΣΔΔ και θα παρασχεθούν υπηρεσίες υποστήριξης για την αρχικοποίηση αυτών των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια επέκτασης του δικτύου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
• Υπηρεσία helpdesk για τεχνικά και λειτουργικά θέματα που σχετίζονται με Φορείς του δημόσιου τομέα, Αναδόχους και Παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
• Υπηρεσία για τις διαδικασίες διαπίστευσης και δοκιμών που αφορούν τη συνδεσιμότητα των συστημάτων ERP με το δίκτυο ηλεκτρονικών τιμολογίων και τη συνδεσιμότητα των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών τιμολογίων με το δίκτυο ηλεκτρονικών τιμολογίων.