ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4887/2022 «Επιχειρηματικότητα 360°»

Δημοσιεύθηκε το Καθεστώς "Επιχειρηματικότητα 360°" του Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόμου 4887/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. [εδώ]

Οι αιτήσεις συμμετοχής διαρκούν από τις 9η Ιανουαρίου 2023 έως τις 10 Απριλίου 2023. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική (χωρίς σειρά προτεραιότητας) ενώ τα αποτελέσματα των Αξιολογήσεων αναμένεται να είναι άμεσα.

Το πρόγραμμα είναι ύψους 150 εκ Ευρώ (75 εκ Ευρώ ενίσχυση με τη μορφή Επιχορήγησης και 75 εκ Ευρώ ενίσχυση με τη μορφή Φοροαπαλλαγής) και επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

Ενδεικτικά Επιλέξιμα Έργα:

i. εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ 08.11.11) και εξόρυξης γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) (ΚΑΔ 08.11.12), όταν πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εξόρυξης, αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα.

ii. Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, (ΚΑΔ 36.00.20.01), όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους.

iii. Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3, 63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios».

iv. Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 68.32.13.00) για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων.

v. Υπηρεσιών γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς.

vi. Υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων (ΚΑΔ 96.01.19.02) και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου Ρούχων (ΚΑΔ 96.01.13.01) των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.

vii. Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

viii. Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

Επιχορηγούνται δαπάνες για Κτηριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό/ λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων μελέτες (οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται παρακάτω).

Τα ποσοστά επιχορήγησης ακολουθούν τον Νέο Χάρτη Ενισχύσεων (2022 - 2027), όπου στις μικρες/ πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι προσαυξημένα κατά 20%, ενώ στις μεσαίες επιχειρήσεις κατά 10%. Η μέγιστη Ενίσχυση μπορεί να ανέλθει στο 75%, είτε ως επιχορηγήση είτε ως φοροαπαλλαγή (υπό προϋποθέσεις). 

Τα χορηγούμενα κίνητρα είναι τα εξής: 

  • Φορολογική απαλλαγή.
  • Επιχορήγηση.
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.


Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από 1.000.000 ευρώ σε ορισμέμενες περιπτώσεις ενώ στις υπόλοιπες από 100.000 ευρώ (net value), αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης. Το αντικείμενο της εκάστοτε επένδυσης πρέπει να αφορά σε Δημιουργία νέας μονάδας, ή σε Επέκταση/ Εκσυγχρονισμό ή σε Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια (αναλύονται παρακάτω) όπου μια πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον το 50% για να μπορεί να ενταχθεί στους πίνακες προς αξιολόγηση.

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Με εμπειρία άνω των 10 ετών, αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων για τον Αναπτυξιακό Νόμο από το 2010.

Περισσότερες πληροφορίες στα 2108028330, 2810823002, (info@kei.gr).