Ένταξη σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο για την απόρριψη τόσο της αίτησης ένταξής του στο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ «Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας 5000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολούμενων με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας», όσο και της ένστασης που υπέβαλε για το θέμα, με την αιτιολογία ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς του στη Δ.Ο.Υ δεν είχε ωφεληθεί από την διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης από εργασιακό σύμβουλο του Οργανισμού.

Η Αρχή στην έγγραφη παρέμβασή της προς την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση και την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, επισήμανε ότι η εξατομικευμένη παρέμβαση περιλαμβάνεται ως προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης από τον άνεργο στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που διέπει το πρόγραμμα (ΚΥΑ οικ. 5387/81/05-02-2019 ΦΕΚ Β 314 2019,) δεν αναφέρεται όμως αντίστοιχα και στην Δημόσια Πρόσκληση αυτού (αριθμ 2/2019).

Η Δημόσια Πρόσκληση όμως, δεδομένου ότι εξειδικεύει τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, κατά ρητή αναφορά στο άρθρο 3 παρ. 9 της ΚΥΑ, διαμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος και έχει κανονιστική ισχύ αντίστοιχη με αυτή της ΚΥΑ. Επιπλέον, αποτελεί τη βασική μέθοδο δημοσιοποίησης των όρων του προγράμματος και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων, η δε υποβολή αίτησης ένταξής τους θεωρείται ότι συνιστά δήλωση γνώσης και αποδοχής των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Περαιτέρω, επισημάνθηκε ότι η εξατομικευμένη παρέμβαση προς κάθε άνεργο κατά την εγγραφή του στα μητρώα του ΟΑΕΔ αποτελεί δικαίωμα του ανέργου και καθήκον του Οργανισμού. Τυχόν παράλειψη αυτής βαρύνει τον Οργανισμό και δεν νοείται η μετακύληση της σχετικής ευθύνης στον άνεργο, με τον αποκλεισμό του από προγράμματα σχεδιασμένα ακριβώς για την στήριξη της επανένταξής του στην αγορά εργασίας.

Κατόπιν αυτών ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού ότι το θέμα επρόκειτο να επανεξετασθεί και εν συνεχεία από τον αναφερόμενο ότι η υπόθεση είχε θετική έκβαση.

Πληροφορίες: 213 1306600

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη : Ευανθία Σαββίδη
Ειδική επιστήμονας: Μαρία Κετσιτζίδου