Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της δράσης παροχής κεφαλαίου κίνησης σε Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής

Από τον προσεχή Απρίλιο αναµένεται να ξεκινήσει τµηµατικά, η καταβολή των χρηµατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία COVID-19 στην Αττική», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, µε χρηµατοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Όπως είναι γνωστό, στις 20 Ιανουαρίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολών των αιτήσεων χρηµατοδότησης. Στο διάστηµα που προηγήθηκε, επιτεύχθηκε

  • η δυνατότητα συµµετοχής περισσότερων επιχειρήσεων στο πρόγραµµα (µε διεύρυνση του αριθµού των πληττόµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µέσα από την αύξηση του αριθµού των ΚΑ∆ που δικαιούντο να συµµετάσχουν)
  • η αύξηση του αρχικά διαθέσιµου προϋπολογισµού, που έφθασε τελικά στα 250 εκ. €
  • η µείωση του γραφειοκρατικού φορτίου των επιχειρήσεων (βεβαιώσεις πρωτοδικείων κλπ)


Υποβλήθηκαν 42.254 αιτήµατα για χρηµατοδότηση 

Υποβλήθηκαν συνολικά 42.254 αιτήµατα από 38.500 πολύ µικρές και από 3.754 µικρές επιχειρήσεις, ενώ ο συνολικός αιτούµενος προϋπολογισµός αγγίζει το 1,2 δις ευρώ.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και λαµβάνοντας υπόψη το διαθέσιµο προϋπολογισµό της πρόσκλησης, η βάση για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις διαµορφώνεται περίπου στο 45 και για τις µικρές περίπου στο 60.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω βάσεις δεν είναι οριστικές καθώς προκύπτουν µε βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Στο προσεχές διάστηµα, η ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και ο ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ θα προχωρήσουν σε αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, µε σκοπό τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν, την επιβεβαίωση της βαθµολογίας και τον επανυπολογισµό της, όπου βρεθεί λάθος. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί µε την έκδοση των αποφάσεων ένταξης και απόρριψης µε βάση τους εγκεκριµένους πίνακες κατάταξης που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία. 

Ολοκλήρωση της διαδικασίας ως τον Μάιο του 2021, από τον Απρίλιο οι εκταµιεύσεις 

Οι αρµόδιες υπηρεσίες εργάζονται εντατικά ώστε η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό, µε δεδοµένο τον πολύ µεγάλο αριθµό αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Στόχος είναι οι αποφάσεις έγκρισης να εκδίδονται σε κύκλους και να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τον Μάιο του 2021, ενώ οι σχετικές εκταµιεύσεις των χρηµάτων θα µπορούν να εκτελούνται παράλληλα µε εκκίνηση τον Απρίλιο του 2021.