Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 14.1.2013


Ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η προκήρυξη ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ. Πρόκεται για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» συνολικού ύψους 456 εκ. ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 22,5 εκ. ΕΥΡΩ προορίζονται για την Κρήτη. Το ποσοστό επιχορήγησης για την περιφέρεια της Κρήτης ανέρχεται σε 50% για τις μικρές επιχειρήσεις, και σε 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. 
 
Το πρόγραμμα επιχορηγεί τόσο υφιστάμενες, όσο και νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι τομείς που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθοι:
-Εμπόριο (εμπορικές επιχειρήσεις) για επενδυτικά έργα από 20.000 ΕΥΡΩ έως 100.000 ΕΥΡΩ.
-Υπηρεσίες (τριτογενής τομέας) για επενδυτικά έργα από 20.000 ΕΥΡΩ έως 100.000 ΕΥΡΩ.
-Τουρισμός (τουριστικές επιχειρήσεις) για επενδυτικά έργα από 20.000 ΕΥΡΩ έως 300.000 ΕΥΡΩ.
-Μεταποίηση (μεταποιητικές επιχειρήσεις) για επενδυτικά έργα από 30.000 ΕΥΡΩ έως 300.000 ΕΥΡΩ

Ενδεικτικές Δαπάνες που επιδοτούνται (www.keh.gr):
-κτηριακές εργασίες
-αγορά νέων μηχανημάτων
-εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
-συστήματα αυτοματοποίησης και διασφάλισης ποιότητας (ISO – Haacp)
-προβολή-προώθηση κά.
-Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
-Μεταφορικά Μέσα (αποκλειστικά για τη δραστηριότητα της επιχείρησης- επαγγελματικά - αμεταχείριστα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις υπό σύσταση και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, επιδοτούνται και οι λειτουργικές τους δαπάνες (πχ ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρισμού και θέρμανσης, δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δαπάνες ίδρυσης και λογιστικής υποστήριξης, μελέτες για απόκτηση αδείας κτλ).

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 25.02.2013 και θα διαρκέσει μέχρι τις 25.04.2013. Στα πλαίσια του προγράμματος, το κέντρο επενδύσεων ηρακλείου παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.keh.gr ή στο 2810 823002 (info@keh.gr).