Μεγάλο ενδιαφέρον από τους φορείς του Ηρακλείου για το πρόγραμμα CLLD/LEADER

Εξήντα εννέα προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER που υλοποιεί η ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι προτάσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 14.500.000 ευρώ, ποσό που είναι πέντε φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε (2.871.000 ευρώ). Η πρόσκληση αφορούσε παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα όπως αναπλάσεις χωριών, έργα που ενισχύουν τον τουρισμό, την προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, έργα πολιτισμού και κοινωνικών υποδομών κλπ.


Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν το 62,66% αφορά έργα δήμων και το 37,34% έργα συλλογικών φορέων, με αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης 9.099.254,67 ευρώ και 5.421.218,92 ευρώ αντίστοιχα.

Το 51% περίπου του προϋπολογισμού των προτάσεων αφορά σε έργα στον τομέα του πολιτισμού, ποσό που είναι 11,5 φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε. Το 11% αφορά σε κοινωνικές υποδομές ποσού περίπου 1.550.000 ευρώ, το 37,5% αφορά έργα ανάπλασης οικισμών, περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές, έργα τουρισμού κλπ και το 0,5% αφορά σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Αναπτυξιακής Ηρακλείου η αξιολόγηση των προτάσεων θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Εκτιμάται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ανταποκριθεί στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον των φορέων του νομού και θα συνδράμει στην ένταξη έργων με προϋπολογισμό πολύ μεγαλύτερο απ΄ αυτόν που έχει προκηρυχθεί.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ευχαριστεί όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ένταξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού έργων.
Πίνακας προτάσεων

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λ.π.).

Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης 1.000.000 Αριθμός Προτάσεων 19, Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 1.548.409,51 Ποσοστό (%) κάλυψης της προκηρυσσόμενης Δ.Δ. 154,84%.

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λ.π.) Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης 1.000.000 Αριθμός Προτάσεων 6 ,Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 5.440.430,00 Ποσοστό (%) κάλυψης της προκηρυσσόμενης Δ.Δ. 544,04%.

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης 180.000 Αριθμός Προτάσεων 9 ,Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 345.024,08 Ποσοστό (%) κάλυψης της προκηρυσσόμενης Δ.Δ. 191,68%.

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης 620.000.

Αριθμός Προτάσεων 34 ,Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 7.126.693,94 Ποσοστό (%) κάλυψης της προκηρυσσόμενης Δ.Δ. 1.149,47%.

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης 71.000.

Αριθμός Προτάσεων 1, Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 59.556,46 Ποσοστό (%) κάλυψης της προκηρυσσόμενης Δ.Δ. 83,88%.

Πηγή : https://www.patris.gr