Πρόοδος Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020 (ΕΠΑνΕΚ) εγκρίθηκε στις 18/12/2014 με την υπ' αριθμόν C(2014) 10162 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕK με 3.104εκ. €ενώ το ΕΚΤ με 582,4 εκ. €, καλύπτοντας και τις 13 Περιφέρειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος ανέρχεται μετά την έγκριση της Αναθεώρησης το Δεκέμβριο του 2018 σε 4.716 εκ. €.

Στις 30/10/2019 υποβλήθηκε πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ σε συνέχεια των Οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (Α.Π. 80219/31.07.2019) για την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 για την κατανομή του διαθέσιμου Αποθεματικού Επίδοσης αυτών, ανάλογα με την επίτευξη των Στόχων 2018 (αρθρ. 21 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 1303/2013)και αναμένεται η σχετική έγκριση από την ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Στις 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 5η Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Ενδιάμεσων Φορέων.

Οι 128 ενεργές προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί έως τώρα στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ έχουν προϋπολογισμό 5,302 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ενεργοποίησης 112%, ενώ το αντίστοιχο ποσό στο τέλος Νοεμβρίου 2018 ήταν 4,231 δισ. ευρώ (86% επί του ισχύοντος προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ).

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 98% του προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ, ενώ αντίστοιχα τον προηγούμενο Νοέμβριο ήταν στο 72% (επί του ισχύοντος προϋπολογισμού του Προγράμματος). Οι δαπάνες όμως, είναι 921 εκατ. ευρώ και μετά βίας προσεγγίζουν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Στο πρόγραμμα είναι ενταγμένα 20.193 έργα (έναντι 13.334 έργα το Νοέμβριο του 2018), εκ των οποίων οι 19.686 είναι έργα κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

Ειδικότερα για τις κρατικές ενισχύσεις, τα 19.686 ενταγμένα έργα έχουν προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1,644 δισ. ευρώ και αφορούν:

1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 4.983 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 127 εκατ. ευρώ.

Παραγραφή παραβάσεων τoυ αναπτυξιακού νόμου μετά την έλευση 10ετίας

Αφεση αμαρτιών σε ακόμη περισσότερες περιπτώσεις επενδύσεων που είχαν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους και είχαν προσκομίσει μη νόμιμα παραστατικά δαπανών, δίνει η κυβέρνηση με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο. Παράλληλα, διευρύνει τις συνθέσεις των επιτροπών που θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα επενδυτικά σχέδια, τοποθετώντας σε αυτές και ένα μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ εντάσσει και τους ορκωτούς λογιστές στη διαδικασία ελέγχου των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης.

Οι παραπάνω αλλαγές προέκυψαν κατά τη συζήτηση του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Το εν λόγω νομοσχέδιο θα εισαχθεί σήμερα στην Ολομέλεια και η ψήφισή του έχει προγραμματισθεί για αύριο.

Ειδικότερα, με την προσθήκη που έγινε τις προηγούμενες ημέρες προβλέπεται ότι δεν επιβάλλεται ούτε καν η ποινή μερικής παρακράτησης ή μερικής επιστροφής της ενίσχυσης (τουλάχιστον το 10%) εάν η διαπίστωση των παραβάσεων γίνει μετά την έλευση δεκαετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η ευεργετική αυτή διάταξη, κατ’ ουσίαν η παραγραφή των παραβάσεων μετά την έλευση δεκαετίας, η οποία ίσχυε για ορισμένες περιπτώσεις, επεκτείνεται και στην περίπτωση που έχουν μεν διαπιστωθεί μη νόμιμα παραστατικά, αλλά η ίδια συμμετοχή του επενδυτικού φορέα καλύφθηκε νόμιμα κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι καταλαμβάνει τις επενδύσεις που είχαν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, τον 3299/2004 και τον 3908/2011.

Εξάλλου, με άλλη προσθήκη που έγινε στο νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του στις κοινοβουλευτικές επιτροπές προβλέπεται ότι μπορούν να κάνουν χρήση της νέας παράτασης για ένα χρόνο που δίνεται για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων (παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2019) των οποίων η υλοποίηση βρίσκεται στο 50% ακόμη και αν δεν έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες η υλοποίηση είτε με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης είτε αιτήματος ελέγχου. Με τις προσθήκες των προηγούμενων ημερών οι τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικών ελέγχων των ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενισχυθεί από αναπτυξιακούς νόμους γίνονται πενταμελείς και πλέον σε αυτές προβλέπεται να ορίζεται ένα μέλος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτι που φέρεται να είχε ζητήσει η διοίκηση του τελευταίου.

Επίσης, από το νέο κείμενο του νομοσχεδίου προκύπτει ότι οι αλλαγές που αφορούν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) δεν θα εφαρμοσθούν άμεσα, αλλά σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
πηγή: Καθημερινή

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας στο πλαίσιο του 3 υ κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16

Ανακοίνωση από ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ:

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος κύκλος) παρατείνεται έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σπυρίδων-Αδωνις Γεωργιάδης

Πρόγραμμα της ΕΤΕπ ύψους 500 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που στηρίζουν νέους και γυναίκες

Αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος ύψους 1,05 δισ. ευρώ που είχε εγκαινιαστεί τον Δεκέμβριο 2016 

Μέσω του νέου προγράμματος, η ΕΤΕπ στηρίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρηματικές επενδύσεις με στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στις επιχειρήσεις 

Επίσης, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σε συνέχεια των εκατοντάδων θέσεων απασχόλησης για νέους που στηρίχθηκαν μέσω προηγούμενου προγράμματος 

Οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

Σχετική εικόνα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, στις οποίες θα χορηγήσει δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων επιχειρήσεων που στηρίζουν ενεργά την απασχόληση των νέων και την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών.

Αυτή η νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία με την οποία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στοχευμένη στήριξη προς επιχειρήσεις που προάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων, θα συμβάλλει στην περαιτέρω επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών.

Επίσης, το νέο πρόγραμμα θα δώσει ώθηση στην απασχόληση των νέων χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους» και αξιοποιώντας την επιτυχία παλαιότερων σχημάτων που συνέβαλαν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για εκατοντάδες νέους.

Ο κ. Andrew McDowell, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αρμόδιος για την Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Η αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων γυναικών ενισχύει την οικονομία. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στηρίζει ενεργά τις επενδύσεις του

12.000 € (ΟΑΕΔ) για Έναρξη Επιχείρησης

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ €12.000 - ΟΑΕΔ»

Ξεκινάνε στις 10 Ιουλίου 2019 οι αιτήσεις μέσω ΟΑΕΔ για επιχορήγηση με €12.000 για ίδρυση νέων επιχειρήσεων μέσα από το «Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών.»

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 119,95 εκ ευρώ έχει ως στόχο την προώθηση της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών.

Η επιδότηση ανέρχεται έως € 12.000 για 1 έτος και αφορά σε ατομική επιχείρηση ή σε μέλος εταιρείας με ποσοστό κεφαλαίου πάνω από 51%. Μετά τη λήξη του προγράμματος οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Σε περιπτώσεις εταιρειών η επιδότηση μπορεί να ανέλθει συνολικά έως και €24.000 (εταιρείες μέχρι 3 δικαιούχους).

Για να υποβάλλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα ένας δικαιούχος θα πρέπει να πληροί καταρχήν τις εξής βασικές προϋποθέσεις:
 • Να μην είχε ασκήσει ποτέ επιχειρηματική δραστηριότητα ή
 • Σε περίπτωση που είχε επιχειρηματική δραστηριότητα στο παρελθόν, να την είχε διακόψει πριν την 1/1/2012.
 • Να έχει την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ) κατά την αίτηση.
 • Να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης (από ΟΑΕΔ).
 • Να μην έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ.
 • Να έχει ηλικία από 18 έως 66 ετών.
*Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.


Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων:
Εντάσσονται σχεδόν όλες οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά δεν εντάσσονται επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ), επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικού/ φορτηγού δημόσιας χρήσης (ταξί κτλ), Εποχικές εταιρείες (κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις), Franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης καθώς και τυχερά/ ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας, κα.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες (100% επί της καθαρής αξίας):Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (όπως πχ εμπορεύματα). Αναφέρονται ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:
 • Λειτουργικά Έξοδα: ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, θέρμανση και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν στον επαγγελματικό χώρο.
 • Αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης κτλ.
 • Δαπάνες Προβολής & Δικτύωσης: Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού/ εξωτερικού, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.
 • Αναλώσιμα Υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου. Σε περίπτωση παλαιών οφειλών είναι επιλέξιμες και οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, από την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του δικαιούχου.
 • Νέα/ Νέες Θέσεις Εργασίας: Δαπάνες μισθοδοσίας.
 • Αποσβέσεις παγίων. Εξοπλισμός ο οποίος έχει αποσβεστεί και αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο 2118505001 ή στο 2810823002 (info@keh.gr).

Δελτίο τύπου
Δημόσια Πρόσκληση
ΦΕΚ 2791/Β'/04-07-2019☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆

*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός


Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

Παράταση έως 31/12/2019 για ολοκλήρωση σε παλαιά έργα Αναπτυξιακού

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης παράταση για την ολοκλήρωση (κλείσιμο) έργων που έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ανταποκρινόμενοι στην πληθώρα των αιτημάτων των επενδυτικών φορέων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και των σχετικών εκκλήσεων που έχουν γίνει από τα επιμελητήρια της χώρας: 
 
Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προωθεί τροπολογία η οποία θα κατατεθεί για ψήφιση στην Βουλή, με την οποία η προθεσμία ολοκλήρωσης έως 30.6.2019, η οποία είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή, θα παραταθεί έως 31.12.2019. Με την τροπολογία αυτή το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των φορέων στην ομαλή ολοκλήρωση των επενδύσεών τους.

Στον αναπτυξιακό ακόμη και επενδυτικά σχέδια 50.000 ευρώ

Την ενίσχυση ακόμη και πολύ μικρών επενδυτικών σχεδίων, που ξεκινούν από τις 50.000 ευρώ, προβλέπει η επικείμενη προκήρυξη του καθεστώτος του αναπτυξιακού νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων». Το νέο καθεστώς αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου και θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. 


Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς θεσπίστηκε μόλις τον Απρίλιο, αντικαθιστώντας το καθεστώς «Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών», το οποίο ποτέ δεν προκηρύχθηκε από τον Ιούνιο του 2016, οπότε και θεσπίστηκε ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2016. 

Σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης της προκήρυξης που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το ελάχιστο ύψος των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε: 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις και 50.000 ευρώ για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). 

Το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται με βάση την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και όχι με βάση την εταιρική σύνθεση του χρόνου υποβολής της αίτησης υπαγωγής. 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν τον

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακή τράπεζα

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που προβλέπει τη μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακή τράπεζα. Στον ιδρυτικό νόμο της αναπτυξιακής τράπεζας αναφέρεται ρητά, μεταξύ άλλων, η στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, με στρατηγικό στόχο την προώθηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας, την άμβλυνση των συνεπειών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για την επίτευξη συνθηκών βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Η τράπεζα θα λειτουργεί μέσω παραρτημάτων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς στόχος είναι να διαδραματίσει ρόλο αρωγού στη τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας, με τη σχετική μόχλευση θα κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 11 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και τα κονδύλια θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το τραπεζικό σύστημα, αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Σημειώνεται ότι η τράπεζα θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, δεν θα παρέχει απ΄ευθείας χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, αλλά μέσω του τραπεζικού συστήματος ή επενδυτικών κεφαλαίων ενώ θα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Η δράση της συνίσταται κυρίως σε σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης μέσω παροχής δανείων και λοιπών πιστώσεων, καθώς και μέσω παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, επιχορηγήσεις και συνεπένδυση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διαχειρίζεται μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής τα οποία θα οργανώνονται μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου και οποιωνδήποτε άλλων χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά και προγράμματα που χρηματοδοτούνται με πόρους του δημοσίου και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η συμβουλευτική διάσταση της δράσης της Αναπτυξιακής, συνίσταται σε συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, αναφορικά με τον

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση με Ευνοϊκό Δανεισμό (επιδότηση επιτοκίου)

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ανακοίνωσε την έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ.

Η νέα αυτή Δράση έρχεται να αντικαταστήσει την Δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση - ΤΕΠΙΧ (Ενδιάμεσο), η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς σε διάστημα ενός έτους πάνω από 2.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια ύψους 300εκ. ευρώ

Στόχος της νέας χρηματοδοτικής δράσης, είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προϊόντος, παρέχονται επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% του χρηματοδοτικού κεφαλαίου ήτοι κεφάλαια ύψους 366 εκ. ευρώ διατίθενται άτοκα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι συνεργαζόμενες τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα με κεφάλαια ύψους 549 εκ. ευρώ, συνεισφέροντας το 60% του κεφαλαίου κάθε δανείου.

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
• ύψος δανείου από €10.000 έως €500.000
• διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού
• ύψος δανείου από € 25.000 έως € 1.500.000
• διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως υποχρεούνται να υποβάλλουν το φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Από τον τουρισμό περίπου τα μισά επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ιδιαίτερα δυναμικές στις διεκδικήσεις χρηματοδοτικών μέσων αποδείχτηκαν και στη διάρκεια της κρίσης οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς στον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού νόμου του 2016, περίπου τα μισά σχέδια και ο μισός προϋπολογισμός αφορούσαν τον κλάδο του τουρισμού, όπως επισήμανε, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο 4ο συνέδριο τουρισμού, που διοργανώνουν τα πέντε διμερή επιμελητήρια στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ξανθάκος, επισήμανε ότι από τα 570 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που εγκρίθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού νόμου του 2016, τα 226 αφορούν τον κλάδο του τουρισμού και έχουν προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ. "Επομένως, βλέπουμε ότι τα μισά σχέδια και ο μισός προϋπολογισμός αφορούν τον τουρισμό" ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία, σημείωσε ότι από τα 226 σχέδια, τα 110 αφορούσαν πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα 68 μικρές, τα 36 μεσαίες και τα 12 μεγάλες επιχειρήσεις.

Στον δεύτερο κύκλο, που βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης, σύμφωνα με τον κ. Ξανθάκο, έχουν υποβληθεί 1.000 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι 460 αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Σε ό,τι αφορά τη δράση "Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020,

Αναπτυξιακός Νόμος: Νέος Κύκλος Υποβολών Αιτήσεων (4399/2016)

3ος κύκλος "Γενικής Επιχειρηματικότητας" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Άνοιξαν οι Υποβολές Αιτήσεων για το Νέο Επενδυτικό Νόμο (4399/2016) για επιχορηγούμενες επενδύσεις που αφορούν σε όλες τις μορφές επιχειρήσεων. Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται είναι: α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Ενισχύονται δαπάνες για κτηριακά και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μηχανήματα, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος και μελέτες και αμοιβές συμβούλων / δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία μέχρι την κάλυψη του προϋπολογισμού. Η περίοδος υποβολών ξεκινάει στις 27/12/2018 και ολοκληρώνεται 29/3/2019.

Οι αιτήσεις δύναται να αφορούν σε: 
 • Δημιουργία νέας μονάδας. 
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Τα ποσοστά επιδότησης (φορολογική απαλλαγή, ενίσχυση με επιχορήγηση χρημάτων) κυμαίνονται ανά μέγεθος εταιρείας και αναλόγως την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από ελάχιστο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ.

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο 2118505001 ή στο 2811754652 (info@keh.gr).

 
 
☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός*

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

Αλλαγή στις Προϋποθέσεις Ένταξης για την Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Ανακοινώθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», του ΕΠΑνΕΚ, η οποία αφορά μεταξύ άλλων, μια από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του κλάδου εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας θα πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστον 3 ΕΜΕ αντί για 5 ΕΜΕ το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης.

Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020, σύμφωνα με την οποία αυξάνεται η χρηματοδότηση απο το ΕΠΑνΕΚ, από 240 εκατ. ευρώ σε 390 εκατ. ευρώ. Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο.

Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" με θέμα την αύξηση του προϋπολογισμού της από 50.000.000 ευρώ σε 84.400.000 ευρώ. Δείτε την απόφαση εδώ.
 

ΕΣΠΑ: Δύο νέα προγράμματα 460 εκατ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

Η οικονομική ενίσχυση αυτή γίνεται προκειμένου οι επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 460.000.000 ευρώ θα τρέξουν τις επόμενες ημέρες για τις επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ονομάζεται «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (αιτήσεις από 20/2/2019), ύψους 400.000.000 ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Το δεύτερο πρόγραμμα έχει τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση» (αιτήσεις από 27/2/2019), προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ και αφορά επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα και να λάβουν επιχορήγηση, θα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της αίτησης. Όπως εξηγεί στο protothema ο οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων στο Κέντρο Επενδύσεων Νικόλαος Κοτσυφός, «η υποψήφια επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί πάνω από 3 έτη, ενώ θα πρέπει να είχε απασχολήσει ελάχιστο αριθμό εργαζομένων κατά το προηγούμενο έτος». Αναλόγως με το είδος της επιχείρησης, απαιτείται αντίστοιχα ένας ελάχιστος αριθμός. Ειδικότερα στον κλάδο λιανικού εμπορίου απαιτείται τουλάχιστον ένα άτομο πλήρους απασχόλησης, στον κλάδο της εστίασης τουλάχιστον δύο, ενώ στον κλάδο εκπαίδευσης/κοινωνικής μέριμνας/παιδικοί σταθμοί τουλάχιστον πέντε άτομα πλήρους απασχόλησης.

Το ύψος μιας επιχορήγησης κυμαίνεται συνήθως στο 50%, αναλόγως με το ΦΕΚ της εκάστοτε προκήρυξης. Μοναδικές εξαιρέσεις με επιχορήγηση 100% είναι παλαιές περιπτώσεις προγραμμάτων όπως:

* Γυναικεία / Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (έχει κλείσει)

* Νέες Επιχειρήσεις από Πτυχιούχους/ Νέους Επιστήμονες (έχει κλείσει)

* Νεανική/ Γυναικεία Επιχειρηματικότητα από Ανέργους μέσω ΟΑΕΔ (έχει κλείσει)

* Ενίσχυση σε πολιτιστικούς φορείς, Σωματεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

«Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή ως προς την ενημέρωση που λαμβάνεται. Έχει διαπιστωθεί παραπληροφόρηση από ορισμένους που στοχεύουν στην δημιουργία εντυπώσεων. Επίσης έχει παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο τηλεφωνικής προσέγγισης επιχειρηματιών όπου δίνεται ασαφής πληροφόρηση για ένταξη σε προγράμματα, με σκοπό την παραπλάνηση» τονίζει ο οικονομολόγος Νικόλαος Κοτσυφός.

Κρίνεται σκόπιμο για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υπογραμμισθούν τα εξής:

* Δεν υπάρχουν προγράμματα που εξοφλούν χρέη ή που δίνουν εφάπαξ χρήματα εκ των προτέρων. ( Η αίτηση συμμετοχής σε ένα Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα δεν συνεπάγεται αυτομάτως και έγκριση.

* Συνίσταται να ζητείται εκ των προτέρων μια εκτίμηση των πιθανοτήτων ένταξης από την επιχείρηση, καθώς συγκεντρώνει ένα συγκεκριμένο σκορ (βαθμολογία), βάσει κριτηρίων του ΦΕΚ (Προκήρυξης).

* Εφόσον ανακοινωθεί η έγκριση, μπορεί να ξεκινήσει και η υλοποίηση της επένδυσης: Να αγοραστεί ο εξοπλισμός, να εξοφληθούν τα τιμολόγια και στη συνέχεια να εισπραχθεί η επιδότηση.

* Μια επιχείρηση που θα επιδοτηθεί έχει και υποχρεώσεις για τις οποίες δεσμεύεται, και για τις οποίες ο επενδυτής θα πρέπει να είναι ενήμερος εκ των προτέρων. Ενδεικτικά, για τα τρία έως πέντε πρώτα έτη μετά την είσπραξη της επιδότησης δεν πρέπει να πωληθεί ο επιχορηγούμενος εξοπλισμός.

* Κρίσιμο παράγοντα επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας επιχορήγησης αποτελεί η καθ’ όλα νόμιμη Αδειοδότηση (η δυνατότητα να μπορούν να εκδοθούν όλες οι άδειες βάσει νομοθεσίας).

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Επιπλέον 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Στάθη Γιαννακίδη, και της Υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, επιτεύχθηκε η ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ικανοποιηθεί το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ανάγκη υποστήριξης βιώσιμων επενδύσεων στον τουριστικό τομέα.

Η αρχική δημόσια δαπάνη της δράσης ήταν 120 εκατ. ευρώ και είχε ήδη αυξηθεί στα 411 εκατ. ευρώ, εντάσσοντας 2.527 επενδυτικά σχέδια. Με τη νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης, η δημόσια δαπάνη θα ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ, πενταπλάσια του αρχικού προϋπολογισμού, ενισχυμένη με 150 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ και 50 εκατ. ευρώ από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μετά τις νέες αποφάσεις θα ενταχθούν τα νέα επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τη νέα βαθμολογική βάση που θα διαμορφωθεί για τις αξιολογημένες προτάσεις ανά ομάδα Περιφερειών.

 
Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Στάθης Γιαννακίδης σε δήλωσή του σημειώνει: «Ξεπερνώντας τα 600 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, ικανοποιούμε το αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στον τουρισμό και κινητοποιούμε κεφάλαια που θα ξεπεράσουν κατά πολύ το 1 δις ευρώ, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση σε ένα κρίσιμο τομέα για την ελληνική οικονομία».

Σε δήλωσή της η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, τόνισε ότι: «Η κυβέρνησή μας είναι η πρώτη που αναγνώρισε την αξία του τουρισμού συνολικά για την οικονομία και την κοινωνία και δώσαμε έμφαση στη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας που αποτελεί τη βάση της ελληνικής οικονομίας. Σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης σχεδιάσαμε και προκηρύξαμε μέσω του ΕΠΑνΕΚ δύο προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, των υφιστάμενων για τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης τους, αλλά και για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αρμόδιο υφυπουργό Στάθη Γιαννακίδη, που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων και εξασφάλισε τον πενταπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος από 110 εκατ. ευρώ αρχικά, στα 600 εκατ. ευρώ. Έτσι, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα επενδυτικά σχέδια να ενταχθούν και να προχωρήσουν περισσότερες τουριστικές επενδύσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους τα επόμενα χρόνια σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας».

Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε 5.000 ανέργους

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υφυπουργού Εργασίας Νάσου Ηλιόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη, για το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.

∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι δικαιούχοι πρέπει:

α) να έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους από 1/1/2012 και μέχρι έξι μήνες, πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

β) να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε

Νέα προγράµµατα ΟΑΕ∆ για Επιχειρηματικότητα

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 αναμένονται νέα επιχορηγούμενα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ. Τα προγράµµατα είναι στοχευµένα σε µικροµεσαίους επιχειρηµατίες που χτυπήθηκαν από την κρίση, σε νέους που θέλουν να στραφούν στην επιχειρηµατικότητα, σε µακροχρόνια ανέργους κ.ά. 
 
Συγκεκριμένα αναμένονται:
 • ∆εύτερη Επιχειρηµατική Ευκαιρία. Το πρόγραµµα θα δώσει τη δυνατότητα σε πρώην αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κρίσης αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους, να δραστηριοποιηθούν ξανά επιχειρηµατικά, µε επιχορήγηση από τον ΟΑΕ∆. Η επιχορήγηση θα κυµαίνεται από 12.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ, ανάλογα µε το αν κάποιος ανοίξει µόνος του µία επιχείρηση ή αν το κάνει συνεταιρικά.
 • Πρόγραµµα προώθησης της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Αφορά τη στήριξη νέων έως 29 ετών, οι οποίοι µπορούν να καταθέσουν επιχειρηµατικές ιδέες ώστε να βοηθηθούν από τους συµβούλους του ΟΑΕ∆ και στελέχη της αγοράς για να αναπτύξουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο. Τα καλύτερα επιχειρηµατικά σχέδια θα επιχορηγηθούν. Ωφελούµενοι θα είναι 5.000 άνεργοι, οι οποίοι θα καταθέσουν τις επιχειρηµατικές τους ιδέες. Από αυτές θα στηριχθούν οικονοµικά 2.500 άνεργοι. Η επιδότηση θα φτάνει έως και τα 18.000 ευρώ.
Πηγή: έθνος.

Έρχονται 24.000 νέες θέσεις εργασίας από προγράμματα του ΟΑΕΔ – Ποιους αφορούν

Περίπου 24.000 θέσεις εργασίας θα προκύψουν από τα προγράμματα που θα αρχίσει να «τρέχει» ο ΟΑΕΔ από τους πρώτους κιόλας μήνες του 2019, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοικήτρια του Οργανισμού, Μαρία Καραμεσίνη. Θα αφορούν κυρίως την επιχορήγηση ανέργων που έκλεισαν την επιχείρησή τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ακόμη κι αν έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ, την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την κοινωφελή εργασία σε 51 δήμους και πέντε περιφέρειες.

Αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε πρώην εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κρίσης αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους, να δραστηριοποιηθούν ξανά επιχειρηματικά, με επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται από 12.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ ανάλογα με το αν κάποιος ανοίξει μόνος του μία επιχείρηση ή αν το κάνει συνεταιρικά και θα αφορά 5.000 ανέργους. Αρχικά, θα επιχορηγούνται για 12 μήνες και στη συνέχεια, θα ελεγχθούν για τη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για ένα τρίμηνο και μετά θα μπορούν να αιτηθούν επιχορήγησης για άλλους 12 μήνες.

Δυνατότητα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχουν και σε όσοι δεν προχώρησαν έως τώρα σε διακανονισμό των οφειλών τους με τον ΕΦΚΑ. Θα υπάρξει συμψηφισμός μέχρι το 25% του ποσού της επιχορήγησης, που θα δίνεται απευθείας από τον ΟΑΕΔ στον ΕΦΚΑ, για να

ΥΠΟΙΚΑΝ: Προκήρυξη 3ου κύκλου ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου

Υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, η προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα». 
 
Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων ξεκινά την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και θα λήξει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.


Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατ. ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης και τα 210 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.Ενίσχυση 411,5 εκατ. ευρώ σε 2.527 μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η υψηλή επενδυτική ζήτηση και η ανάγκη να υποστηριχτούν όσον το δυνατόν περισσότερα βιώσιμα και ποιοτικά επενδυτικά σχέδια οδήγησε στην απόφαση για αύξηση της διαθέσιμης δημόσιας χρηματοδότησης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Σεπτέμβριο.


Στην αρχική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑΝΕΚ προστέθηκαν, σύμφωνα με την 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, 100 εκατομμύρια ευρώ από πόρους 11 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παράλληλα διπλασιάστηκε η χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ από 120 σε 240 εκατ. ευρώ.

Αθροιστικά, η συνολική δημόσια δαπάνη μαζί με την υπερδέσμευση ανέρχεται σε 411.552.544 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για ένταξη 2.527 επενδυτικών σχεδίων συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 802.181.500 ευρώ, εκ των οποίων 1.786 εντάσσονται στο ΕΠΑΝΕΚ και 741 εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στις ιστοσελίδες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης αναφέρει: «Το μεγάλο ενδιαφέρον για εντάξεις και ο τριπλασιασμός της δημόσιας δαπάνης δίνουν το στίγμα των προσδοκιών στις οποίες ανταποκρίνεται η κυβέρνηση. Η Δράση αποτελεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την αξιοποίηση δημόσιων και κοινοτικών πόρων στην ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την ουσιαστική στήριξη της απασχόλησης στη χώρα και τις περιφέρειές της».

Προκηρύχθηκαν 2 Νέες Δράσεις Επιχορήγησης ΕΣΠΑ ☆Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας / Ανταγωνιστικότητας☆

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δύο νέες Προκηρύξεις Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 460.000.000 ΕΥΡΩ: α) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και β) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση» οι οποίες υλοποιούνται μέσα από το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Στόχος είναι είναι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν πάνω από 3 έτη (3 διαχειριστικές χρήσεις).

α δράση: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων:
 
Η 1η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» αναμένεται να ωφελήσει πάνω από 15.000 μικρές/ πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε € 400 εκ. Ενισχύονται επενδυτικά έργα ύψους 20.000 έως 200.000 ΕΥΡΩ, ενώ η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 65%, αναλόγως τις εξαγωγές του έτους 2018. 

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που είχαν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το 2018, διαθέτουν την κατάλληλη άδεια λειτουργίας, και είχαν επιλέξιμους Κωδικούς Έναρξης - ΚΑΔ (δείτε τους στο www.kei.gr).

Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες αφορούν σε:
 • Νέα Μηχανήματα και Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα.
 • Εξοπλισμός και Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών.
 • Ψηφιακή Προβολή, Σχεδιασμός συσκευασίας, ετικέτας, branding κα.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Τεχνικές Μελέτες, Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

β δράση: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση:

Η 2η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρ/κότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση» έχει αρχικό προϋπολογισμό €60 εκ, ο οποίος κατανέμεται ισομερώς ως εξής: α) λιανικό εμπόριο (€20 εκ ΕΥΡΩ), β) παροχή υπηρεσιών εστίασης (€20 εκ ΕΥΡΩ) και γ) παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, παιδικών/ βρεφονηπιακών σταθμών/ λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας (€20 εκ ΕΥΡΩ). Επιχορηγούνται με 50% επενδυτικά έργα ύψους 10.000 έως 150.000 ΕΥΡΩ.

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν την κατάλληλη άδεια λειτουργίας και έχουν κατά την τελευταία 3ετία έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Έναρξης (ΚΑΔ) στους κλάδους Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση (δείτε τους ΚΑΔ στο www.kei.gr). Επίσης πρέπει να απασχολούσαν προσωπικό κατά το 2018 ως εξής:
 1. κλάδος Λιανικού Εμπορίου: τουλάχιστον 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ),
 2. κλάδος Εστίασης: τουλάχιστον 2 ετήσιες μονάδες εργασίες (2 ΕΜΕ),
 3. κλάδος Εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας/ παιδικοί σταθμοί: τουλάχιστον 5 ΕΜΕ.
Επιδοτούμενες Δαπάνες (αφορούν σε εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής & ασφάλειας):
 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος (παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, προσβασιμότητα ΑμΕΑ)
 • Νέα Μηχανήματα και Εξοπλισμός.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ (Τεχνολογίας και Πληροφορικής).
 • Ψηφιακή Προβολή.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή και διαδικασιών.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
 • Μελέτες, Δαπάνες Κατάρτισης Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.
Οι αιτήσεις και για τις 2 δράσεις ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου 2019. Στην 1η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» υπάρχει σειρά προτεραιότητας (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμου Π/Υ των €400 εκ). Στη 2η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση» η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 19 Απριλίου 2019 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο 2118505001 ή στο 281174652 (info@keh.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

www.keh.gr

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων:

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση:

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Το επιχορηγούμενο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» υλοποιείται από το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των 9 τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες, Τουρισμός, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών/ ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά - Κατασκευές). 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 400.000,00 € και αναμένεται να ωφελήσει παραπάνω από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κονδύλιο των 400 εκ ΕΥΡΩ κατανέμεται ως εξής:
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 172.000.000 €
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 50.000.000 €
 • Αττική: 150.000.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 17.000.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 11.000.000 €

Στόχος της Εργαλειοθήκης Ανταγωνιστικότητας είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) να βελτιωθούν επενδύοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμισή τους. Το ποσοστό επιχορήγησης των αιτήσεων κυμαίνεται από 50% έως 60% για επενδυτικά έργα από 20.000 € έως 120.000 € (μία αίτηση ανά επιχείρηση/ ΑΦΜ).

Ποιοι και πώς δικαιούνται δάνεια ως €800.000 με ευνοϊκό επιτόκιο

Έως και τα του 2018 φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να μένει ανοικτή η χρηματοδοτική δράση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».

Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, που έχει ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο του «ενδιάμεσου» Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι) είναι προϊόν συνεπένδυσης του ΕΤΕΑΝ και των τραπεζών, παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκό επιτόκιο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η διατήρηση του προγράμματος οφείλεται στην πρόθεση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να υπάρχει μία ροή χρηματοδότησης των ΜΜΕ, έως ότου ενεργοποιηθεί το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που θα αποτελέσει και την αιχμή του δόρατος του νέου κύκλου χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ πρόκειται να διατεθούν άνω των 900 εκατ. ευρώ για δάνεια και άνω των 100 εκατ. ευρώ για εγγυήσεις δανείων.

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν δάνειο (σ.σ. εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) από το τρέχον πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 384 εκατ. ευρώ και προέρχεται κατά 192 εκατ. ευρώ από το ΕΤΕΑΝ και κατά 192 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες που συμμετέχουν.

Τα δάνεια που χορηγούνται μέσω της συγκεκριμένης δράσης έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς μόνο το μέρος της τραπεζικής συμμετοχής σε κάθε δάνειο (50%) είναι έντοκο, ενώ το 50% των κεφαλαίων που εισφέρεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΤΕΑΝ, είναι άτοκο. Συνεπώς το τελικό επιτόκιο δανεισμού για κάθε δάνειο διαμορφώνεται στο ήμισυ του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού για κάθε επιχείρηση.
Τα επενδυτικά δάνεια θα κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5 έως 12 έτη και με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη.

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο Δεκέμβριο του 2018 τα νέα προγράμματα για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», το οποίο θα επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια ύψους 20.000 έως 200.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ και συνιστά τη μεγαλύτερη δράση από άποψη χρημάτων που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65%, κάτι που σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις υπαχθούν θα μπορούν να λάβουν από 13.000 έως 130.000 ευρώ. Έμφαση δίνεται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της δράσης αναμένεται την επόμενη Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου. Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων θα δοθεί περιθώριο ενός μήνα για την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης

Ως κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, να έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και να

Αναπτυξιακός: Ερχεται νέος κύκλος για τη Γενική Επιχειρηματικότητα

Στην ενεργοποίηση του τρίτου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 θα προχωρήσει έως το τέλος Νοεμβρίου το υπουργείο Οικονομίας. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος, παρέχονται ενισχύσεις ύψους από 10% έως 55% (ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης) σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων του υπουργείου, και στον νέο κύκλο αναμένεται να εκδηλωθεί σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, υπενθυμίζοντας ότι στην πρώτη προκήρυξη υποβλήθηκαν 427 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,28 δισ. ευρώ και στη δεύτερη, 511 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,76 δισ. ευρώ.

Οι μορφές ενίσχυσης που διατίθενται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η φορολογική απαλλαγή, η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Επενδύσεις 400 εκατ. από ΤΑΝΕΟ και Mubadala σε τουρισμό, τρόφιμα, ενέργεια

Επενδύσεις συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις ετοιμάζεται να κάνει το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) και το Mubadala Investment Company - πρόκειται για τον κρατικό επενδυτικό οργανισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - με έμφαση στους κλάδους του τουρισμού, της υγείας, των τροφίμων και της ενέργειας. Οι δύο φορείς προχώρησαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εταιρείες των παραπάνω κλάδων, υλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν στα τέλη του περασμένου Μαρτίου σε ειδική τελετή στο Αμπου Ντάμπι.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι δύο πλευρές θα συνεισφέρουν με 200 εκατ. ευρώ εκάστη (τα χρήματα από την ελληνική πλευρά θα προέλθουν από πόρους του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) και θα συνεπενδύσουν στις ελληνικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν με συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Το ύψος της επένδυσης σε κάθε επιχείρηση θα κυμαίνεται από 8 έως 50 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΝΕΟ προσκαλεί ελληνικές επιχειρήσεις που προσβλέπουν σε περαιτέρω ανάπτυξή τους και φιλοδοξούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας παρουσίαση της επιχείρησής τους και συνοπτικό επιχειρηματικό πλάνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση InternationalCapital@taneo.gr μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2018, με την ένδειξη International Capital. Πρόσκληση για αποστολή πρόσθετων στοιχείων και διμερείς συναντήσεις θα λάβουν οι επιχειρήσεις για τις οποίες θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Αναμενόμενο πρόγραμμα επιδότησης (ΟΑΕΔ) έως 36.000 - Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία

Το αναμενόμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά την πρωτοβουλία για τη «δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία». Απευθύνεται σε πρώην επιχειρηματίες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους από την 1.1.2012 και μετά και οι οποίοι θέλουν να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 12.000 ως 36.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, με την οποία θα ξεκινήσει η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μάλιστα με το νέο πρόγραμμα θα δοθεί η ευκαιρία και σε αυτούς που δεν έχουν κάνει ρύθμιση οφειλών στον ΕΦΚΑ, γιατί πολλοί που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους δεν μπόρεσαν να μπουν σε ρυθμίσεις. Τώρα με αυτό το πρόγραμμα θα δοθεί η ασφαλιστική ενημερότητα για να ξεκινήσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα και θα καταβάλει ο ΟΑΕΔ, απευθείας το 25%, ή μέχρι το 25% , της επιχορήγησης που θα πάρουν, απευθείας στον ΕΦΚΑ.

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ είναι στο στάδιο της προκήρυξης και έως το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει προκηρυχθεί.

πηγή: dikaiologitika.gr

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/04 και 3908/11

Ανακοινώθηκε από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ότι παρατείνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, ως εξής:  

Α. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/04, έως τις 30/6/2019 εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1.α του άρθρου 76 του ν.4399/16 ή τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.3299/04. 


Β. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/11 έως τις 31-12-2019 (με δυνατότητα χρήσης των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 33/2011) εφ’ όσον έως τις 31-12-2019 έχει υλοποιηθεί το 50% του επενδυτικού σχεδίου που εγκρίθηκε.

Στα πλαίσια του προγράμματος, το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, για την ολοκλήρωση (κλείσιμο) των επενδυτικών προτάσεων που είναι σε εκρεμμότητα. Περισσότερες πληροφορίες στο 281174652 ή στο 2810 823002 (info@keh.gr).


Νέα παράταση για το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα έως τις 15/11.

Νέα Παράταση δόθηκε για την επιδοτούμενη δράση «Ψηφιακό Βήμα» (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης - ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020). Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% για επενδυτικά σχέδια ύψους €5.000 έως €50.000 (καθαρή αξία), ενώ οι αιτήσεις διαρκούν έως τις 15 Νοεμβρίου 2018 (χωρίς σειρά προτεραιότητας). Επιλέξιμες για Αίτηση είναι όσες επιχειρήσεις λειτουργούν πάνω από 2 έτη και έχουν τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση από το 2015 έως σήμερα. 

Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής:
 • Αγορά Εξοπλισμού Πληροφορικής (Υπολογιστές, Laptops, Εκτυπωτές, Scanner) και Λογισμικού.
 • Δημιουργία / Αναβάθμιση e-shop (τουλάχιστον σε 2 γλώσσες και Μobile responsive).
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης, τιμολόγησης, προγράμματα διαχείρισης crm, erp.
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε φιλοξενία (hosting, collocation), servers, σύνδεση στο διαδίκτυο κτλ.
 • Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης.
 • Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
*Αναλυτικά οι δαπάνες περιγράφονται εδώ.

Σημαντικά Σημεία για την Υποβολή των Αιτήσεων (tips):

Υπ. Οικονομίας: Επιχορήγηση έως 25.000 ευρώ σε ανέργους, ευάλωτες ομάδες (ΕΣΠΑ)

Κατατίθεται το προσεχές διάστημα στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη νέου μηχανισμού δανειοδότησης που θα προσφέρει κεφάλαια μέχρι 25.000 ευρώ σε ένα «εναλλακτικό» σύστημα με δικαιούχους που δεν έχουν πρόσβαση στην κλασική τραπεζική, όπως άνεργους και μειονεκτούσες ομάδες.

Τα επιτελεία των αρμόδιων υπουργείων και φορέων, επεξεργάζονται τα τελικά σημεία στο προσχέδιο, το οποίο θα ρυθμίζει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο γύρω από το θεσμό των μικροχρηματοδοτήσεων που εισάγεται και θα οδηγήσει στη δημιουργία του Ταμείου Μικροπιστώσεων.

Σχετικά με τη νέα ρύθμιση που προωθείται, ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομίας δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «ο θεσμός των μικροπιστώσεων είναι ένα επιτυχημένο χρηματοδοτικό εργαλείο και απευθύνεται κυρίως σε νέους επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, άνεργους, κοινωνικές επιχειρήσεις και κόσμο που βρίσκεται παραδοσιακά έξω από την τραπεζική χρηματοδότηση, δίνοντας την ευκαιρία να ιδρύσουν ή να επεκτείνουν μια μικρή επιχείρηση».

Το νομοσχέδιο προβλέπει και την ένταξη και νέου κλάδου, για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με βάση το σχεδιασμό που έχει εκπονήσει η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Εποπτεύουσα αρχή των ιδρυμάτων για τις μικροπιστώσεις θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδας. Ως τέτοια θα μπορούν να λειτουργούν:
ΜΚΟ
Συνεταιρισμοί
Μικτά σχήματα μαζί με τραπεζικά ιδρύματα

Ο στόχος του υπουργείο είναι η ρύθμση να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους και εφόσον ολοκληρωθεί το στάδιο της διαβούλευσης

Ερχονται κεντρικές συμβάσεις προμηθειών για όλο το Δημόσιο

Ειδική Επιτροπή Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών συστήνει το υπ. Ανάπτυξης, με στόχο την επίτευξη εκπτώσεων έως και 15% έως το 2020. Με ποια κριτήρια θα «κεντρικοποιούνται» αγαθά και υπηρεσίες.

Σε μία ακόμη ενέργεια για την εξοικονόμηση πόρων μέσω του εξορθολογισμού των δημόσιων συμβάσεων και της υιοθέτησης κανόνων διαφάνειας προέβη το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συστήνοντας με απόφαση του υπουργού Γιάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Στέργιου Πιτσιόρλα, ειδική Επιτροπή Προγραμματισμού Κεντρικών Αγορών.

Η δημιουργία της Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο του στόχου που έχει τεθεί για εξοικονόμηση πόρων από το πεδίο των δημόσιων συμβάσεων κατά 5% για το τρέχον έτος και έως 15% μέχρι το 2020.


Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, οι στόχοι αυτοί θα υπερκαλυφθούν, καθώς από τη συγκεντροποίηση των προμηθειών ορισμένων μόνο ειδών επιτυγχάνεται εξοικονόμηση διοικητικού κόστους της τάξεως του 6%. 

Επικεφαλής της 12μελούς ειδικής επιτροπής τίθεται ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρης Αυλωνίτης και τα υπόλοιπα μέλη αποτελούνται από στελέχη του τομέα δημόσιων συμβάσεων του υπουργείου και εκπροσώπους λοιπών υπουργείων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κεντρικές προμήθειες, οι οποίες εκτελούνται από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, γίνονται κατά βάση για κοινές ανάγκες του δημοσίου. Οι πλέον συνηθισμένες είναι σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κλιματιστικά μηχανήματα, λαμπτήρες, φωτοαντιγραφικό χαρτί και γραφική ύλη.

Σε κάθε περίπτωση, κεντρικές συμβάσεις σε αγαθά και γενικές υπηρεσίες μπορούν γίνουν όταν οι

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016., προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 29η Οκτωβρίου 2018 με λήξη στις 31η Ιανουαρίου 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος (έτος 2018) είναι 100.000.000 ευρώ. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων είναι το ποσό των 250.000 ευρώ. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών συστάδων (cluster), δηλαδή δικτύων επιχειρήσεων, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση. Οι επιχειρηματικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική προσωπικότητα, στον οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη του. 

Στις επιχειρηματικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθεστώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον: έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή τέσσερις (4) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.
Επιλέξιμες δαπάνες στο παρόν καθεστώς είναι:
 1. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
 2. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού: μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.
Γενικά ο σκοπός του καθεστώτος είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα συνεργατικά σχήματα, καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας μέσα από κοινές δράσεις/ οριζόντιες και κάθετες δικτυώσεις. Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη τεχνολογικών κοινοπραξιών.

Αναπτυξιακός Νόμος: Από 29/10 οι αιτήσεις για ενισχύσεις

Υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Δραγασάκη η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

 
Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες και θα αναρτηθεί στον οικείο ιστότοπο του αναπτυξιακού νόμου www.ependyseis.gr.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018.

Η Ελλάδα θα έχει αυξημένο ΕΣΠΑ την περίοδο 2021-2027

Η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα έχουν αύξηση των κοινοτικών πόρων για την πολιτική συνοχής (το ΕΣΠΑ) κατά περίπου 10% στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 - 2027, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επίτροπος Κορίνα Κρέτσου από τις Βρυξέλλες, αμέσως μετά την επίσκεψή της στη χώρα μας και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων.


Δίνοντας το στίγμα της πολιτικής συνοχής τη νέα προγραμματική περίοδο, η επίτροπος περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ είπε πως «δουλεύουμε με τα ίδια κριτήρια, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και έχουμε καταφέρει να υποβάλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον νέο προϋπολογισμό, στον οποίο η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν αύξηση κατά 10%.

«Πάντρεμα» εταιρειών και ερευνητικών οργανισμών με χορηγό το ΕΣΠΑ

Ισχυρά κίνητρα για τη διασύνδεση επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσης παρέχει ειδικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στην Κρήτη. Έως και 80% το ύψος της επιδότησης. Στα 8,7 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός.

«Προίκα» που μπορεί να φθάσει ακόμα και τις 480.000 ευρώ, δίνει το ΕΣΠΑ σε όσες κρητικές επιχειρήσεις αποφασίσουν να «παντρευτούν» ερευνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του «συνοικεσίου» είναι η υλοποίηση από πλευράς επιχειρήσεων, επενδύσεων που θα επιτυγχάνουν την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την προαγωγή της κοινωνικής και οικολογικής καινοτομίας.

Το σχετικό πρόγραμμα, που υπογράφηκε χθες από τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, φέρει τον τίτλο «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» και αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής, του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού και του Τουρισμού. Δηλαδή αυτών που έχουν αναδειχθεί ως «τομείς προτεραιότητας» στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την περιφέρεια Κρήτης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 8,7 εκατ. ευρώ και μπορεί να αυξηθεί έως και 20%. Ωστόσο αυτό θα κριθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί από πλευράς επιχειρήσεων.

Νέα προγράμματα για επιδότηση έως 250.000 ευρώ σε κοινωνικές επιχειρήσεις και προσλήψεις ΑμεΑ

Επιδότηση ύψους 25.000 με 250.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν, από τον Δεκέμβριο, μικρές, μεσαίες και μεγάλες κοινωνικές επιχειρήσεις, με σκοπό να δοθεί ώθηση σε νέα παραγωγικά εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, θα παρέχει επιχορήγηση για 18 μήνες σε υφιστάμενους φορείς.

Το ύψος της θα εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Για φορείς με χαμηλό τζίρο, η επιδότηση θα πηγαίνει στις λειτουργικές δαπάνες, ενώ φορείς με μεγαλύτερο τζίρο θα λαμβάνουν υψηλότερη επιδότηση, με την προϋπόθεση όμως να δημιουργούν μία επιπλέον θέση εργασίας.

«Δίπλα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αναπτύσσεται ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με δικά του χαρακτηριστικά την κάλυψη των αναγκών με τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ισότητα, τη δημοκρατική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την ισορροπημένη διάχυση του οφέλους», σημειώνει η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου σε ομιλία της στην ανοιχτή πολίτικη εκδήλωση της ν.ε. της ανατολικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ξεχωριστό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για ίδρυση νέων σχημάτων θα τρέξει, από τις αρχές του 2019, από τις Περιφέρειες.

Χρηματοδότηση έως 250.000 ευρώ από τον Δεκέμβριο σε κοινωνικές επιχειρήσεις

Νέα ώθηση σε παραγωγικά εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Εργασίας με τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα επιχορηγεί με 27 εκατ. ευρώ υφιστάμενους φορείς και με 11 εκατ. ευρώ τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Χρηματοδότηση ύψους 25.000 με 250.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν, από τον Δεκέμβριο, μικρές, μεσαίες και μεγάλες κοινωνικές επιχειρήσεις, με σκοπό να δοθεί ώθηση σε νέα παραγωγικά εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, θα παρέχει επιχορήγηση για 18 μήνες σε υφιστάμενους φορείς.

Το ύψος της θα εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Για φορείς με χαμηλό τζίρο, η επιχορήγηση θα πηγαίνει στις λειτουργικές δαπάνες, ενώ φορείς με μεγαλύτερο τζίρο θα λαμβάνουν υψηλότερη επιδότηση, με την προϋπόθεση όμως να δημιουργούν μία επιπλέον θέση εργασίας.

«Δίπλα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αναπτύσσεται ο τομέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με δικά του χαρακτηριστικά την κάλυψη των αναγκών με τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ισότητα, τη δημοκρατική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την ισορροπημένη διάχυση του οφέλους», σημειώνει η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.

Ξεχωριστό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για ίδρυση νέων σχημάτων θα τρέξει, από τις αρχές του 2019, από τις Περιφέρειες.

Παράλληλα, προωθείται συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη διευκόλυνση των υφιστάμενων φορέων να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του δημοσίου και δημιουργείται

Ερχεται νέο πρόγραμμα για την επιδότηση δανείων ΜμΕ

Σε μεταβατικό στάδιο τα εμβληματικά χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΤΕΑΝ και των τραπεζών. Ενεργή ακόμη η δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», μέσω της οποίας παρέχονται δάνεια έως 800.000 ευρώ αλλά καταβάλλεται επιτόκιο μόνο για τις 400.000 ευρώ.


Στην τελική της φάση βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το χρηματοδοτικό εργαλείο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Το συγκεκριμένο εργαλείο, που έχει συσταθεί με συνεπένδυση κεφαλαίων του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και των συνεργαζομένων τραπεζών, μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας και τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη στο διάδοχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

Το πότε ακριβώς θα γίνει η «αλλαγή φρουράς» δεν είναι ακόμα γνωστό. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, σίγουρα έως το τέλος έτους εκτιμάται ότι θα έχει ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα, αφού αυτή την περίοδο το ΕΤΕΑΝ και οι τράπεζες βρίσκονται στη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων συνεπένδυσης και συνεργασίας.

Έως ότου να οριστεί η ημερομηνία εκκίνησης του νέου προγράμματος, η «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» θα παραμένει ενεργή, προκειμένου να μην υπάρξει «κενό» δανειοδότησης από χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν συσταθεί από το ΕΤΕΑΝ.
Επιδοτούμενο κατά 50% το επιτόκιο

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, η χρήση του προγράμματος «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» είναι πιο συμφέρουσα από το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, δηλαδή την «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση». Και αυτό διότι στο πρώτο, το 50% του δανείου είναι

Ξεκινάει η ενίσχυση καινοτόμων ΜμΕ από τον αναπτυξιακό νόμο

Ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση ενός ακόμη καθεστώτος του αναπτυξιακού νόμου, αυτού που αφορά στις «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», το οποίο δύο χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου 4399/2016 παρέμενε «στα χαρτιά». Χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Ερευνας και Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης υπέγραψαν απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες βάσει των οποίων θα μπορούν να χαρακτηρισθούν ως καινοτομικά –και επομένως να λάβουν ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο– προϊόντα, υπηρεσίες και παραγωγικές διαδικασίες.


Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2018 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ αφορούν τα εξής είδη ενίσχυσης: επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Στην περίπτωση που θα δίνεται επιχορήγηση αυτή προβλέπεται να φθάνει στο 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, ενώ για τις λεγόμενες ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων προβλέπεται επιχορήγηση στο 100% του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Το ποσό των 70 εκατ. ευρώ προέρχεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπυξης και μπορεί να αφορά εθνικούς πόρους ή τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Τα υπόλοιπα 30 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ενώ η βεβαίωση καινοτομίας θα εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που θέτει η κοινή υπουργική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων θεωρούνται όσες πληρούν κάποιο από τα ακόλουθα κριτήρια: εξωστρεφείς, καινοτόμες, ανεξάρτητες μικρομεσαίες που συγχωνεύονται, επιχειρήσεις που έχουν αυξήσει την απασχόλησή τους κατά 10% και πλέον την τελευταία τριετία, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Αγροτοδιατροφής, βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές κ.ά.

Πηγή : www.kathimerini.gr

ΟΑΕΔ: 3-31/10 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις 12 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης», όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 23:59.

Μέσω του προγράμματος, πρόκειται να επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης που δημιούργησαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018. Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν, υποχρεούνται να διατηρήσουν και τις επιχορηγούμενες και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με το εγκριθέν διάστημα επιχορήγησης.

Το μέγιστο διάστημα επιχορήγησης των επιχειρήσεων είναι 14 μήνες (από 1-6-2017 έως 31-8-2018), ενώ το χρονικό διάστημα της δέσμευσης των επιχειρήσεων για διατήρηση της απασχόλησης ξεκινά την 01-9-2018, όποια και να είναι η ημερομηνία αίτησης και έγκρισης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, (σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό τωνθέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017), με την πρόσληψη πρώην ανέργων, το διάστημα από 1-6-2017 έως 31-5-2018, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης.

Στα 400 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ενίσχυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από 120 εκατ. ευρώ σε 400 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στην εν λόγω δράση υποβλήθηκαν 7.297 επενδυτικά σχέδια τα οποία ζητούν 1.127 εκατ. ευρώ δημόσια επιχορήγηση.


Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση των ενδιαφερομένων και η ανάγκη να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι, αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο για τον οποίο το Υπουργείο προχώρησε στην αύξηση αυτή. Σε συνδυασμό με προηγούμενη δράση για την «Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» όλων των κλάδων, τα προγράμματα στον τομέα του τουρισμού βρήκαν άμεση απήχηση και τους επενδυτές σε ιδιαίτερη ετοιμότητα.

Επιπλέον, η αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργείται σαν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε επαγγέλματα γύρω από τον τουρισμό όπως κατασκευές, επισκευές πλοίων, εστίαση, κ.τ.λ. αποτέλεσε βασικό παράγοντα της πρωτοβουλίας αυτής.

Τέλος, βασικό στοιχείο αύξησης του προϋπολογισμού, αλλά και απόδειξη του εύστοχου σχεδιασμού της δράσης, πέρα από την υψηλή ανταπόκριση των ενδιαφερομένων αποτελεί και η κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων συνολικής αξίας 1.127 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 920 εκατ. ευρώ αφορούν σε κεφάλαια που δεν προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό.

Πληροφόρηση για την εξέλιξη της αξιολόγησης των προτάσεων δίνεται από τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την έδρα υλοποίησης του υποβαλλομένου επιχειρηματικού σχεδίου, www.efepae.gr.

Πηγή : www.enikonomia.gr