Υποβλήθηκαν σχέδια άνω των 2 δισ. ευρώ στον νέο Επενδυτικό Νόμο


Υπερβαίνει το ποσό των 2 δισ. ευρώ, ο προϋπολογισμός των εκατοντάδων επενδυτικών σχεδίων που έχει ενταχθεί στον νέο επενδυτικό νόμο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης που κοινοποιήθηκαν στη Βουλή, συνολικά έχουν κατατεθεί 772 αιτήσεις, εκ΄ των οποίων οι 427 αφορούν το καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας, οι 209 το καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ και οι 136 το καθεστώς Ενισχύσεων Μηχανολογικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 2.014.539.179,83. 

Στην απάντηση που κοινοποιήθηκε στη Βουλή, κατόπιν σχετικής ερώτησης, το υπουργείο Ανάπτυξης σημειώνει επίσης ότι έχοντας ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και γενικότερα την αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας, κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, το οποίο ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεύχος Α'117, με αρ. 4399/2016 και τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». 

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η ενεργοποίησή του μέσω της
δυνατότητας προκήρυξης οκτώ (8) ειδικών καθεστώτων, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των οποίων προσδιορίζονται αλλά και οριοθετούνται από ένα σύνολο διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Α', άρθρα 1 έως 69 του ν.4399/2016. 

Προσθέτει επίσης ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος έχει ενεργοποιηθεί, εφόσον, μέχρι και σήμερα, έχουν εκδοθεί τέσσερις (4) υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες συστάθηκαν και προκηρύχθηκαν ισάριθμα καθεστώτα ενισχύσεων, και συγκεκριμένα τα καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας, των Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού, των Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ. Για τα καθεστώτα αυτά έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. 

Για το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί έχει εκκινήσει και η διαδικασία αξιολόγησης, διαδικασία η οποία προχωρά με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με την έκδοση των εγκριτικών πράξεων. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι έχουν ήδη συσταθεί και ξεκινήσει το έργο τους οι Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 14 του ν.4399/2016 ενώ συστηματικές προσπάθειες καταβάλλονται και για τη σταδιακή ολοκλήρωση των απαιτούμενων προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), το οποίο ήδη βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης όσον αφορά το α' στάδιο της υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα ενεργά καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4399/2016 και εν συνεχεία και των λοιπών σταδίων υλοποίησής των (έλεγχοι, τροποποιήσεις, ολοκληρώσεις, εκταμιεύσεις, παρακολούθηση κ.λπ). 

Περαιτέρω, στο αμέσως προσεχές διάστημα, αναμένεται δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τα τέσσερα (4) ως άνω αναφερόμενα καθεστώτα ενισχύσεων, ενώ στις προτεραιότητες δράσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάσσεται και η ενεργοποίηση των υπόλοιπων τεσσάρων (4) καθεστώτων (Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ, Συνέργειες και Δικτυώσεις, Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών, Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια). 

Αναλυτικότερα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, το αντικείμενό τους και το ύψος των προϋπολογισμών, αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΛΗΘΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ (€)
Γενική Επιχειρηματικότητα
427
1.268.713.651,32
Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
209
380.878.787,92
Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
136
364.946.740,59
ΣΥΝΟΛΟ
772
2.014.539.179,83

Πηγή : sofokleousin.gr