«Πάντρεμα» εταιρειών και ερευνητικών οργανισμών με χορηγό το ΕΣΠΑ

Ισχυρά κίνητρα για τη διασύνδεση επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσης παρέχει ειδικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στην Κρήτη. Έως και 80% το ύψος της επιδότησης. Στα 8,7 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός.

«Προίκα» που μπορεί να φθάσει ακόμα και τις 480.000 ευρώ, δίνει το ΕΣΠΑ σε όσες κρητικές επιχειρήσεις αποφασίσουν να «παντρευτούν» ερευνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του «συνοικεσίου» είναι η υλοποίηση από πλευράς επιχειρήσεων, επενδύσεων που θα επιτυγχάνουν την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την προαγωγή της κοινωνικής και οικολογικής καινοτομίας.

Το σχετικό πρόγραμμα, που υπογράφηκε χθες από τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, φέρει τον τίτλο «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» και αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής, του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού και του Τουρισμού. Δηλαδή αυτών που έχουν αναδειχθεί ως «τομείς προτεραιότητας» στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την περιφέρεια Κρήτης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 8,7 εκατ. ευρώ και μπορεί να αυξηθεί έως και 20%. Ωστόσο αυτό θα κριθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί από πλευράς επιχειρήσεων.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν έως δύο επιχειρήσεις στη σύμπραξη και έως 600.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν τρεις ή περισσότερες επιχειρήσεις. Με δεδομένο ότι το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών, προκύπτει ότι στην περίπτωση που το σχήμα περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερες επιχειρήσεις, μπορούν, όπως προαναφέρθηκε, να λάβουν έως και 480.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή των Οργανισμών Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου, ενώ σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ως επιλέξιμες για επιδότηση μπορούν να χαρακτηριστούν οι εξής δαπάνες:

- Δαπάνες προσωπικού

- Οργάνων και εξοπλισμού

- Κτιρίων και γηπέδων

- Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη.

- Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

- Μελέτες σκοπιμότητας

- Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

- Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 02/10/2018 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 24/1/2019 ώρα 15:00. Η αναλυτική πρόσκληση της δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης www.pepkritis.gr, και του ΕΣΠΑ.

Σταμάτης Ζησίμου 
szisimou@euro2day.gr