Εγκρίθηκαν 1.172 σχέδια για την άμεση ενίσχυση πτυχιούχων

Στα 1.172 ανέρχονται τα επιχειρηματικά σχέδια που εντάσσονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)».


Προσοχή: Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου 2018.

Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποβάλλεται στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Στη συνέχεια και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική απόφαση ένταξής τους.